Program11_mesto_se_srdcem_b.jpg

Město s citem

Město by mělo vytvářet podmínky pro důstojný život všech obyvatel. Pomoc slabším,  znevýhodněným a ohroženým, stejně jako boj proti sociálnímu vyloučení a izolaci musí vždy patřit mezi priority města.

Přejeme si, aby Prachatice fungovaly jako tolerantní společenství bez předsudků, kde věk, zdravotní stav, sexuální orientace, národní nebo etnická příslušnost nebo ekonomické poměry nejsou důvodem k sociální izolaci nebo vyloučení.

 

Při rozhodování o pronájmu městského bytu by podle nás měla být klíčovým kritériem sociální a bytová situace žadatele. Přejeme si, aby v Prachaticích pro všechny rodiny (úplné i neúplné) bylo dobře dosažitelné kvalitní zdravé životní zázemí pro výchovu dětí formou startovacích bytů. Současně si přejeme, aby bylo bydlení dobře dostupné i pro zdravotně handicapované, sociálně slabší a jinak ohrožené. Podpoříme práci na systému sociálního bydlení s návazností na další sociální služby, tak aby bylo umožněno lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, plynulé zapojení do běžného života.

 

Přejeme si, aby i lidé, kteří už nejsou plně soběstační, mohli zůstat v domácím prostředím. Proto budeme podporovat rozvoj pečovatelských a odlehčovacích služeb. Mnoha lidem, kteří pečují o své blízké by pomohl také denní stacionář, možnosti jeho vzniku bychom proto rádi prověřili, stejně tak možnosti služeb osobní asistence. Význam takových služeb se bude zvyšovat i kvůli tomu, že populace města rychle stárne a kapacita domova pro seniory a dalších pobytových služeb je už dnes nedostatečná. To je problém, kterému se v Prachaticích musíme intenzivně věnovat. U lidí, kteří jsou navzdory nějakému omezení schopní zůstat doma, je pak nezbytné myslet na rizika sociální izolace.

 

Uvědomujeme si také, že přibývá lidí, kteří jsou v seniorském věku velmi aktivní a mají svému okolí co nabídnout. Velmi si vážíme těch, kteří se se svými zkušenostmi podílí na společenském životě města. Rádi podpoříme aktivity, které jdou napříč generacemi.

 

Víme, že děti a mládež se musí vyrovnávat s řadou nástrah. Považujeme proto za velmi důležité programy v oblasti zdravého životního stylu, finanční a mediální gramotnosti a prevenci různých hrozeb (drogy, kyberkriminalita, šikana).

 

  • podpora vzniku komplexního systému sociálního bydlení v návaznosti na další sociální služby

  • podpora rodin vychovávajících děti - dostupné startovací bydlení

  • sociální a bytová situace jako klíčové kritérium pro pronájem městského bytu

  • podpora setrvání lidí v domácím prostředí - rozvoj pečovatelských a odlehčovacích služeb

  • prověření možností denního stacionáře

  • otevření diskuze nad otázkou řešení nedostatečné kapacity domovů pro seniory a dalších sociálních ubytovacích služeb

  • podpora mezigeneračních aktivit

  • podpora programů pro dětí a mládež v oblasti: zdravého životního stylu, finanční a mediální gramotnosti, prevenci hrozeb jako jsou drogy, šikana, kyberkriminalita