top of page

Chceme kvalitní strategický plán

Aktualizováno: 20. 10. 2021

Prachatice potřebují silnou vizi, ke které budeme společně směřovat. K jejímu naplnění potřebujeme profesionálně zpracovanou strategii, která se bude opírat o vědomosti špičkových odborníků i vstupy veřejnosti. Klíčovým dokumentem pro dlouhodobé plánování rozvoje města je strategický plán. Jeho cílem je poskytnout veřejnému i soukromému sektoru základní představu o socioekonomickém směřování města. Strategický plán by se měl skládat ze tří celků, analytické, návrhové a implementační části. Stávající dokument nazývaný strategickým plánem města pro období let 2015 – 2022 nemá potřebnou kvalitu ani vypovídací schopnost. Chybí v něm silná vize směřování města a neposkytuje potřebné podklady pro plánování vývoje města.


Paradoxem stávajícího strategického plánu navíc je, že i body v něm obsažené a schválené většinovou částí zastupitelstva jsou v okamžiku jejich řešení těmi samými členy zastupitelstva ignorovány a rozporovány. V každodenním životě nejsou návrhy obsažené ve strategickém plánu města implementovány, není ani všeobecná znalost tohoto dokumentu.


Vzhledem k závažnosti a složitosti dokumentu je nutná spolupráce s odborníky v oboru. Příkladem může být městu Prachatice sousední město Vimperk, kde na profesionálním zpracovaní nového kvalitního plánu začali pracovat záhy po volbách s ustanovením nového progresivního vedení města.


Vzhledem k tomu, že strategický plán řeší vývoj města v dlouhodobém horizontu překračující volební období, je třeba spolupráce napříč politickým spektrem s všeobecnou shodou. Pro formulaci zadání a výběr zpracovatele navrhujeme sestavit a koordinovat pracovní tým pro zadání strategického plánu s účastí členů delegovaných v případě zájmu všemi subjekty zastoupenými v městském zastupitelstvu a městského architekta.


Proto jsme na jednání městského zastupitelstva předložili vytvoření kvalitního strategického plánu. Náš návrh ale nebyl vedením města přijat.Comments


bottom of page