REVIZE REKONSTRUKCÍ KOMUNIKACÍ

Na základě našeho podnětu ohledně revize projektů rekonstrukcí komunikaci v areálu bývalých kasáren /viz naše prezentace zde 11.1./ byla na dnešní den (18.2.2019) svolána schůzka za účasti pana starosty a místostarostů, zpracovatele projektové dokumentace, odpovědných pracovníků úřadu, členů komise dopravy a policie na straně jedné a nás jako oponentů na straně druhé. Vzájemně jsme si představili podmínky zadání projektů ze strany zadavatele a zpracovatele projektů a naše představy o využití území, kvalitách veřejných prostor, ekonomice projektů, dopadech na životní prostředí, využitelnosti přilehlých pozemků i nutných změnách v koncepci dopravy. Všichni se neztotožnili s naší prioritou chápání města jako místa bezpečného a příjemného pro život a přiměřenosti stavebních zásahů, hlavní je ale od všech ochota se problematikou vážně zabývat, spolupracovat na komplexním návrhu celého území ve spolupráci s plánovaným městským architektem a zpracování oponentního posudku nezávislým specialistou. Dobrá cesta ke kvalitnímu výsledku, pokud bude trvat deklarovaná ochota dotáhnout výslednou realizaci do co nejlepšího konce.