top of page

Ohlédnutí za rokem 2020

Aktualizováno: 21. 10. 2021

Začátek nového roku je časem bilancování. Pro nás je to doba k zamyšlení, jak se dařilo v uplynulém roce naplnit naše úsilí o oživení města a směřování k prosperitě. Naše aktivní předkládání koncepčních návrhů sice není ze strany vedení města vítáno a naše návrhy jsou vesměs odmítány, přesto jsme optimisté. Řada námi iniciovaných nutných změn se pomalu realizuje, na řadě projektů se podílíme... Rozhodli jsme se Vám na těchto stránkách představit naše návrhy z minulého roku - co se povedlo, co se nepovedlo, co a proč jsme navrhovali a s jakým výsledkem:


1/ Oživování centra města

Ke spokojenému životu ve městě patří intenzivní kontakt s přáteli, sousedy i dalšími obyvateli a návštěvníky. Proto se i letos naši členové podíleli nebo sami uspořádali několik akcí vedoucích k oživení města. Tak, aby pro nás všechny bylo centrum oblíbeným místem pro trávení volného času a setkávání s blízkými. Také stále usilujeme o návrat farmářských trhů do centra města.

  • Sousedská slavnost v Poštovní ulici

  • vernisáže v Neumannce

  • X-TERRA

  • literární čtení Jana Slováka

  • adventní korzo

2/ Komunitní park

Návrh na zřízení komunitního parku v místě bývalého škváráku s možným spojením s participativním rozpočtem jsme předkládali na jednání zastupitelstva dne 16.9.2019. Vzhledem k tomu, že s podobným způsobem projektování ani spoluprací s veřejností nejsou v Prachaticích zatím žádné zkušenosti, navrhovali jsme vytvoření pracovní skupiny, která by ve spolupráci s městským architektem rozpracovala postup prací. Náš návrh byl ale zamítnut, následně se ve stejné lokalitě začalo s prověřováním zřízení komunitní zahrady, ovšem bez účasti nás jako předkladatelů ani jiných odborníků. Nakonec vedení města zřídilo na místě, které jsme pro park navrhovali, pouze veřejné ohniště.


3/ Hodnotné využití Kralovy vily

Chceme, aby se Prachatice staly kulturním bodem, jehož význam přesahuje hranice regionu. Kulturní obraz města se může opírat o slavnou historii spjatou se Zlatou stezkou, ale také o výjimečné osobnosti, stavby a momenty z nedávné minulosti. Vila J. N. Krale v Nádražní ulici je výjimečnou raně modernistickou architektonickou památkou, jejíž hodnotu a přínos pro město si vedení města dosud plně neuvědomuje. Proto jsme rádi, že se nám podařilo znovu rozpoutat diskuzi a že díky našemu tlaku i tlaku veřejnosti je vila od srpna 2020 opět v pronájmu spolku Živá vila, který zde pořádá kulturní akce a o stavbu i zahradu pečuje. Alespoň do doby případné výstavby přeložky II/141, o jejímž přínosu pro město nejsme přesvědčeni.


4/ Přepracování projektu rekonstrukce křižovatky ulic Hradební a Za Baštou

Od roku 2019 řešíme také špatně zpracovaný projekt rekonstrukce křižovatky ulic Hradební a Za Baštou. I v roce 2020 jsme předložili návrh na přepracování projektu z důvodu rozměrově předimenzované křižovatky a chybějících pěších propojení. Členy zastupitelstva jsme seznámili s informacemi o projektování této křižovatky jako příkladu nekoncepčního přístupu k řešení projektových a stavebních prací. Bohužel se nejedná o výjimečný případ, podobným způsobem bylo a i nadále je zadáváno a realizováno více projektů, proto neustále apelujeme na potřebu zvýšené pozornosti při zadávání všech projektů.


5/ Spolupráce s Fakultou architektury ČVUT

Matěj Nepustil z týmu Živých Prachatic inicioval a spoluorganizoval spolupráci Fakulty architektury ČVUT s městem. Studenti z atelieru Borise Redčenkova a Vítězslava Dandy v zimním semestru 2019/2020 zpracovali přes 20 projektů (z toho 3 diplomové práce) pro různé lokality v Prachaticích. Navrhovali bytové domy, knihovnu, zástavbu v kasárnách i veřejná prostranství v okolí historického centra. V září proběhla vernisáž výstavy, ke které byl vydán souhrnný katalog prací. Z projektů vzešlo několik zajímavých podnětů, o které se může opřít další diskuze o rozvoji města i jednotlivých záměrech.


6/ Singletracky, Bike Park

Po mnoha letech úvah a nápadů se i díky naší iniciativě podařilo konečně rozhýbat projekt singletracku, který začne pomalu nad Prachaticemi vznikat. Je škoda, že jsme neměli možnost ovlivňovat kvalitu projektu v detailech, i přesto jsme rádi, že se podařilo zahájit výstavbu.

Skupina okolo závodu XTERRA a našeho člena Michala Pilouška navíc na začátku léta otevřela vlastní, soukromý pumptrack pod názvem XTERRA Bike Park u střelnice. Do budoucna počítáme právě s tímto místem jako možným nástupním pro celý projekt singletracku v Prachaticích.

7/ Tým pro zpomalení poklesu počtu obyvatel

Město Prachatice prožívá období úpadku, projevující se zejména výrazným odlivem obyvatel. Přestože se jedná o závažný problém, žádná opatření proti tomuto trendu se nečiní, nepřipravují a ani se nikdo tímto problémem vážně nezabývá. Přitom se úbytek počtu obyvatel mimo jiné projevuje v rozpočtu města nižšími příjmy z rozpočtového určení daní v řádu desítek milionů korun.

Proto jsme v roce 2020 navrhli vytvoření pracovního týmu, který by se této problematice věnoval - tým by zpracoval analýzu vývoje počtu obyvatel a příčin úbytku a připravoval by návrhy k zastavení, případně nárůstu počtu obyvatel. Bohužel náš návrh nebyl přijat.


8/ Koncepce městské mobility

Urbanistická situace města Prachatice vyžaduje pro většinu obyvatel a většinu činností používání motorové dopravy. Hlavní složky (bydlení, práce, nakupování, nemocnice,…) nejsou vzájemně v pěších docházkových vzdálenostech. Využívání individuální automobilové dopravy přináší městu velkou dopravní zátěž, zhoršování životního prostředí, zvýšené nebezpečí nebo zabírání ploch pro parkování na úkor jiných. Dle nás je tedy třeba, aby existovala ekonomičtější, ekologičtější a pohodlnější možnost dopravy. Vypracování koncepce městské mobility by mohla být prvním krokem k řešení dopravních problémů města. Bohužel ani tento návrh nebyl přijat.


9/ Zahájení práce na plnohodnotném strategickém plánu

Prachatice potřebují silnou vizi, ke které budeme společně směřovat. K jejímu naplnění potřebujeme profesionálně zpracovanou strategii, která se bude opírat o vědomosti špičkových odborníků i vstupy veřejnosti. Klíčovým dokumentem pro dlouhodobé plánování rozvoje města je strategický plán. Jeho cílem je poskytnout veřejnému i soukromému sektoru základní představu o socioekonomickém směřování města. Stávající dokument nazývaný strategickým plánem města pro období let 2015 – 2022 nemá potřebnou kvalitu ani vypovídací schopnost. Chybí v něm silná vize směřování města a neposkytuje potřebné podklady pro plánování vývoje města.

Tímto problémem se zabýváme již delší dobu, ještě před naším vstupem do komunální politiky. První vlaštovkou bylo po našem dlouholetém úsilí zřízení pozice městského architekta. V červnu 2020 jsme následně navrhovali, aby se na tvorbě strategického plánu začalo kvalitně pracovat, právě ve spolupráci s městským architektem. Ačkoli byl náš návrh zamítnut, v prosinci jsme se dozvěděli, že vedení města vypsalo výběrové řízení na externího zpracovatele strategického plánu, které právě probíhá. Věříme tedy, že je to první krok správným směrem a že i přes neustálé odmítání našich zkušeností a návrhů se Prachatice dočkají kvalitního strategického plánu i jasné vize.

A jako v mnohém dalším, i zde si můžeme vzít příklad z blízkého Vimperka, kde zastupitelstvo schválilo strategický plán v prosinci (Strategický plán města Vimperk pro období 2021-2030 aneb Vimperk 2030).

Comments


bottom of page