top of page

Plán městské mobility

Aktualizováno: 19. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice, 2.3.2020


K bodu:

Zadání zpracování plánu městské mobility


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje zadání zpracování plánu městské mobility


ukládá - neukládá radě města Prachatice zadat zpracování plánu městské mobility


Důvodová zpráva:


Urbanistická situace města Prachatice vyžaduje pro většinu obyvatel a většinu činností používání motorové dopravy. Hlavní složky území, bydlení, práce, nakupování, nemocnice, hřbitov... nejsou vzájemně v pěších docházkových vzdálenostech.

Běžný plnohodnotný život ve městě vyžaduje od většiny obyvatel využívání individuální automobilové dopravy (IAD), která přináší městu velkou dopravní zátěž, zhoršování životního prostředí, zvýšené nebezpečí, zabírání ploch pro parkování na úkor jiných, životu města a obyvatel prospěšnějších aktivit. Není cílem a ani by nemělo smysl snažit se násilně o snižování počtu individuálních automobilů. Cílem by ale mělo být, aby používání automobilu ve městě bylo pro co největší počet lidí a pro co největší podíl tras a času nevýhodné, neekonomické nebo neatraktivní. K takovému cíli může vést více opatření, od ztížených možností používání automobilu po zvýšení kvality jiných způsobů dopravy. Jinými slovy řečeno, je třeba, aby existovala ekonomičtější, ekologičtější a pohodlnější možnost dopravy po městě než IAD. Současně je třeba myslet i na nezanedbatelný počet obyvatel, kteří osobní automobil nemají nebo používat nechtějí.


Vypracování koncepce městské mobility je prvním krokem k řešení dopravních problémů města.

 

ZÁPIS č. 12

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 2.3.2020,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 16

Zadání zpracování plánu městské mobility

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 260/2020

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (5/0/9)


schvaluje - Zadání zpracování plánu městské mobility

ukládá radě města Prachatice zadat zpracování plánu městské mobility


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.コメント


bottom of page