top of page

Pracovní skupina pro bytovou politiku města

Aktualizováno: 20. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , 2. března 2020


K bodu:

Vytvoření pracovní skupiny pro bytovou politiku města ve spolupráci s městským architektem


Zprávu zpracoval: Barbora Koritenská

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje ​​ vytvoření pracovní skupiny pro bytovou politiku města


ukládá - neukládá radě města vytvořit pracovní skupinu pro bytovou politiku s cílem efektivnějšího přidělování městských bytů a výstavbu nových bytů. Členy skupiny budou vybraní členové zastupitelstva, městský architekt a pracovníci městského úřadu.


Důvodová zpráva:


Město Prachatice se dlouhodobě potýká s úbytkem obyvatel - za posledních 10 let (2009 - 2019) se jednalo o téměř 700 obyvatel. Radnice by proto měla hledat způsoby, jak udržet své obyvatele a zároveň přilákat nové. Pro mladé lidi, kteří do Prachatic dojíždějí za prací, ale nemají zde trvalé bydliště, je prakticky nemožné sehnat zde byt.


Považujeme proto za vhodné vytvořit pracovní skupinu pro koncepci nové bytové politiky, jež by sestavila nová pravidla pro přidělování bytů v majetku města Prachatice. V současných Pravidlech pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice nejsou jasně specifikována kritéria výběru. Rozhoduje na prvním místě výše nabízeného nájemného nebo sociální postavení nájemce? Pokud chceme, aby do města přišli noví obyvatelé, je také nesmyslná podmínka trvalého bydliště v Prachaticích delšího  než 1 rok. 


Pracovní skupina by proto měla navrhnout pravidla nová, která by byla více otevřená zájemcům z okolních měst a jasně stanovila pořadí kritérií výběru tak, aby více reflektovala sociální postavení žadatele (např. matky samoživitelky by měly mít při žádosti přednost). Současná pravidla jsou více méně založena na subjektivním postoji rady města.


Pracovní skupina by se dále věnovala koncepci startovacích bytů a bytů pro sociálně slabší. Opomenutá by neměla být ani oblast nové výstavby bytů. V této problematice by měli členové skupiny aktivně spolupracovat s městským architektem.

 

ZÁPIS č. 12

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 2.3.2020,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 14

Vytvoření pěší zóny v Poštovní ulici přes turistickou sezónu

Předkládá: Mgr. et Mgr. Barbora Koritenská


USNESENÍ č. 259/2020

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (8/0/10)


schvaluje - vytvoření pracovní skupiny pro bytovou politiku města


ukládá - radě města vytvořit pracovní skupinu pro bytovou politiku s cílem efektivnějšího přidělování městských bytů a výstavbu nových bytů. Členy skupiny budou vybraní členové zastupitelstva, městský architekt a pracovníci městského úřadu.


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.
Comments


bottom of page