top of page

Pracovní skupina pro bytovou politiku

Aktualizováno: 20. 10. 2021

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, dne 21. ledna 2019


K bodu:

Vytvoření pracovní skupiny pro koncepci bytové politiky


Zprávu zpracovala:    Barbora Koritenská

Zprávu předkládají: zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování

schvaluje - neschvaluje  vytvoření pracovní skupiny pro bytovou politiku


ukládá - neukládá radě města Prachatice pověřit člena rady města vedením pracovní skupiny pro bytovou politiku s kompetencemi svolávat na pracovní jednání vybrané členy zastupitelstva, pracovníky úřadu a hosty s cílem efektivnějšího přidělování městských bytů


Důvodová zpráva:

Město Prachatice se dlouhodobě potýká s úbytkem obyvatel - za posledních 10 let (2007 - 2017) se jednalo o téměř 700 obyvatel. Radnice by proto měla hledat způsoby, jak udržet své obyvatele a přilákat nové. Považujeme proto za vhodné vytvořit pracovní skupinu pro koncepci nové bytové politiky, jež by sestavila nová pravidla pro přidělování bytů v majetku města Prachatice.

V současných Pravidlech pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice nejsou jasně specifikována kritéria výběru. Rozhoduje na prvním místě výše nabízeného nájemného nebo sociální postavení nájemce? Pokud chceme, aby do města přišli noví obyvatelé, je také nesmyslná podmínka trvalého bydliště v Prachaticích delšího než 1 rok.

Pracovní skupina by proto měla navrhnout pravidla nová, která by byla více otevřená zájemcům z okolních měst a jasně stanovila pořadí kritérií výběru tak, aby více reflektovala sociální postavení žadatele (např. matky samoživitelky by měly mít při žádosti přednost). Současná pravidla jsou více méně založena na subjektivním postoji rady města. Pracovní skupina by se dále věnovala koncepci startovacích bytů a bytů pro sociálně slabší, opomenutá by neměla být ani oblast nové výstavby bytů.


 

ZÁPIS č. 3

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 21.1.2019,

konaného od 16:00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 10

Vytvoření pracovní skupiny pro koncepci bytové politiky

Předkládá: Mgr. et Mgr. Barbora Koritenská


USNESENÍ č. 070/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (9/0/11)


schvaluje - vytvoření pracovní skupiny pro bytovou politiku a ukládá radě města Prachatice pověřit člena rady města vedením pracovní skupiny pro bytovou politiku s kompetencemi svolávat na pracovní jednání vybrané členy zastupitelstva, pracovníky úřadu a hosty s cílem efektivnějšího přidělování městských bytů


ukládá - Radě města Prachatice pověřit člena rady města vedením pracovní skupiny pro bytovou politiku s kompetencemi svolávat na pracovní jednání vybrané členy zastupitelstva, pracovníky úřadu a hosty s cílem efektivnějšího přidělování městských bytů


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města - usnesení nevzniklo.

Comments


bottom of page