top of page

Pracovní skupina pro konání trhů

Aktualizováno: 21. 10. 2021

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, dne 21. ledna 2019


K bodu:

Vytvoření pracovní skupiny pro konání městských trhů


Zprávu zpracoval:    Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: zastupitelé Živé Prachatice


Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování

schvaluje - neschvaluje  vytvoření pracovní skupiny pro konání městských trhů


ukládá - neukládá radě města Prachatice pověřit člena rady města vedením pracovní skupiny pro konání městských trhů s kompetencemi svolávat na pracovní jednání vybrané členy zastupitelstva, pracovníky úřadu a hosty s cílem organizování městských trhů.


Důvodová zpráva:

Městské trhy nejsou pouze místem pro prodej a nákup, jsou rovněž místem setkávání, způsobem podpory regionálních výrobců, způsobem oživení centra a tím zatraktivnění města i podpory podnikatelských subjektů v centru města, v neposlední řadě projevem vitality města.

Městské trhy je možné doplnit dalšími akcemi přitažlivými pro veřejnost, jako bleší trhy nebo různé kulturní produkce, které mohou být vítanou příležitostí představení pro různé místní spolky nebo soubory.

Dosavadní tvrzení, že o trhy není ve městě Prachatice zájem, jsme vyvrátili například spolupořádáním akce „Vepřové hody na Kostelním náměstí“, námi pořádané akce „Zažít město jinak“ nebo „Sousedské slavnosti“. Všechny tyto akce jsou ze strany veřejnosti pochvalně přijímány a hojně navštěvovány. Zájem o akce podobného typu dokládá také vysoká návštěvnost trhů v nedalekých Chlumanech, pravidelné trhy ve Vodňanech nebo adventní trhy pořádané odborem kultury města Prachatice. Takové akce ovšem nelze dělat amatérsky „na koleni“, je třeba oficiální podpora města i zapojení profesionálních pracovníků úřadu.

Součástí úkolu pracovní skupiny by byla i revize Obecně závazné vyhlášky města Prachatice č. 5/2018, o místních poplatcích, poplatků za zábor veřejného prostranství.


 

ZÁPIS č. 3

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 21.1.2019,

konaného od 16:00 hodin ve Společenském sále Národního domu

Bod č. 12

Vytvoření pracovní skupiny pro konání městských trhů

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 072/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (9/0/11)

schvaluje - vytvoření pracovní skupiny pro konání městských trhů.

ukládá - Radě města Prachatice pověřit člena rady města vedením pracovní skupiny pro konání městských trhů s kompetencemi svolávat na pracovní jednání vybrané členy zastupitelstva, pracovníky úřadu a hosty s cílem organizování městských trhů.


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města - usnesení nevzniklo.

Comments


bottom of page