top of page

Pracovní skupina pro realizaci komunitního parku

Aktualizováno: 22. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , které se koná dne 16.9.2019


K bodu:

Vytvoření pracovní skupiny pro realizaci komunitního parku


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje vytvoření pracovní skupiny pro realizaci komunitního parku


ukládá - neukládá radě města sestavit a koordinovat pracovní skupinu pro realizaci komunitního parku


Důvodová zpráva:


Jednou z možností participace obyvatel na využití okolí svého bydliště jsou komunitní zahrady, parky. Cílem je vytvoření příjemného místa pro setkávání a tím zvýšení zájmu o okolí bydliště, o péči o veřejné prostranství, posilování sociálních kontaktů.

Realizace prvků v komunitním prostoru je ideálním místem pro využití participativního rozpočtu, často je možné získat finanční prostředky i z jiných zdrojů (granty, nadace, soukromé subjekty).

Ideální místem pro realizaci komunitního parku je plocha přiléhající k bývalému škvárovému hřišti, zejména plocha jižně od místní komunikace spojující Národní a Husineckou ulici (část plochy C1 územního plánu) parc.č. 628/6, jejímž vlastníkem je Město Prachatice. Území je určeno výhledově k zastavění, do doby případné zástavby (nejdříve v horizontu desetiletí) mohou ale drobné prvky zpříjemnit život obyvatelům sídliště.

Pro realizaci komunitního parku navrhujeme vytvoření pracovní skupiny, která by (v možné spolupráci s budoucím městským architektem) rozpracovala postup prací.

 

ZÁPIS č. 8

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 16.9.2019,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 17

Vytvoření pracovní skupiny pro realizaci komunitního parku

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil

Ing. Martin Malý - předložil protinávrh o kterém se následně hlasovalo. Tento návrh byl přijat.


USNESENÍ č. 187/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (15/4/0)


ukládá - Radě města Prachatice zajistit prověření možnosti realizace Komunitního parku na části plochy C1 územního plánu, parc. č. 628/6, jejímž vlastníkem je Město Prachatice.Comments


bottom of page