top of page

Pracovní tým pro analýzu příčin úbytku obyvatel

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice, 3.6.2020


K bodu:

Zřízení pracovního týmu pro analýzu příčin úbytku obyvatel, zpracování návrhů na jeho zpomalení, zastavení, případně nárůst


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje zřízení pracovního týmu pro analýzu příčin úbytku obyvatel, zpracování návrhů na jeho zpomalení, zastavení, případně nárůst


ukládá - neukládá radě města sestavit a koordinovat pracovní tým pro analýzu příčin úbytku obyvatel, zpracování návrhů na jeho zpomalení, zastavení, případně nárůst s účastí členů delegovaných všemi subjekty zastoupenými v městském zastupitelstvu, městského architekta i případných zájemců z řad odborné i laické veřejnosti.


Důvodová zpráva:


Město Prachatice prožívá období úpadku, projevující se zejména výrazným odlivem obyvatel. Tento jev má řadu objektivních a subjektivních příčin a je třeba mu v případě zájmu o zastavení úpadku a rozkvět města čelit. Největšího počtu obyvatel dosáhly Prachatice v  roce 2001, kdy činil počet obyvatel k 31.12. 11859. Od roku 2001 dochází již jen k neustálému úbytku, k 31.12.2018 činil počet obyvatel 10874 (Český statistický úřad). Úbytek obyvatel se projevuje mimo jiné v rozpočtu města nižšími příjmy z rozpočtového určení daní v řádu desítek milionů korun. Přestože je úbytek počtu obyvatel závažným problémem, žádná opatření proti tomuto trendu se nečiní, nepřipravují a ani se nikdo tímto problémem vážně nezabývá.


Navrhovaný pracovní tým by ve spolupráci s městským architektem i externími odborníky zpracoval analýzu vývoje počtu obyvatel a příčin úbytku a připravoval návrhy k zastavení případně nárůstu počtu obyvatel.

 

ZÁPIS č. 13

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 3.6.2020,

konaného od 14,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 24

Zřízení pracovního týmu pro analýzu příčin úbytku obyvatel, zpracování návrhů na jeho zpomalení, zastavení, případně nárůst

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil

Pozn.: Mgr. Hana Bolková oznámila, že nestihla odhlasovat a žádá o přiřazení jejího hlasu do hlasování.


USNESENÍ č. 295/2020

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (8/0/8)


schvaluje - zřízení pracovního týmu pro analýzu příčin úbytku obyvatel, zpracování návrhů na jeho zpomalení, zastavení, případně nárůst


ukládá - radě města sestavit a koordinovat pracovní tým pro analýzu příčin úbytku obyvatel, zpracování návrhů na jeho zpomalení, zastavení, případně nárůst s účastí členů delegovaných všemi subjekty zastoupenými v městském zastupitelstvu, městského architekta i případných zájemců z řad odborné i laické veřejnosti


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.Comments


bottom of page