top of page

Projednání obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

Aktualizováno: 21. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​, dne 16.12.2020


K bodu:

Projednání Obecně závazné vyhlášky města Prachatice č. 5/2020, o místních poplatcích


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení č.1 :

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování


schvaluje - neschvaluje změnu výše poplatku v Čl. 12 - "Sazba poplatku z pobytu" v nově navrhované Obecně závazné vyhlášce města Prachatice č. 5/2020, o místních poplatcích, a to následujícím způsobem: "Sazba poplatku činí 20,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku"


Návrh na usnesení č.2 :

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování


schvaluje - neschvaluje změnu výše poplatků v Čl. 17 - " Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství" v nově navrhované Obecně závazné vyhlášce města Prachatice č. 5/2020, o místních poplatcích, a to následujícím způsobem:

                                                                       Sazba v Kč za zabranou plochu

                                                                      za den/m2    za měsíc/m2     za rok

1) Pro umístění prodejního zařízení     

   a) stánkový prodej                                            0,-                  0,-               0,-

   b) prodej vlastních výpěstků a přebytků

       (zelenina, ovoce, sadba, květiny, med)         0,-                 0,-               0,-

   c) umístění předzahrádek                                                       0,- 

   d) prodej z ložné plochy vozidel                        0,-  

 

Návrh na usnesení č.3 :

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování


schvaluje - neschvaluje  Obecně závaznou vyhlášku města Prachatice č. 5/2020, o místních poplatcích se zapracovanými schválenými změnami (viz předcházející usnesení), zároveň se tímto ruší Obecně závazná vyhláška města Prachatice č. 4/2019, o místních poplatcích.


Důvodová zpráva k návrhu č.1 :


Sazba poplatku z pobytu je definována Obecně závaznou vyhláškou města Prachatice č. 4/2019, o místních poplatcích. Možnosti při výběru poplatku jsou dány  novelou zákona č. 565/1990 Sb., platnou od 1.1.2020.


Stávající sazba poplatku z pobytu v Prachaticích ve výši 2,-Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku, neodpovídá současným poplatkům většiny měst a obcí ani průměru většiny evropských zemí. Úpravou dojde pouze k přiblížení se poplatkům obvyklých v jiných evropských zemích, / například v Rakousku činí ubytovací poplatek cca 50 korun, na Slovensku 43, ve Francii 42, v Německu a Itálii se pohybuje podle zón v rozmezí 25 až 175 korun. Zdroj: seminář JCCR/. V okolních městech – Vimperk 15,-Kč, Volary 20,-Kč, avizováno je 31,- Kč od 1.1.2021/. Maximální výše poplatku může činit  od 1. ledna 2020 21,- korun a od 1. ledna 2021 pak 50,- korun za osobu a noc.


Navrhuje se stanovení poplatku na 20,-Kč Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku


Alespoň část poplatku by se měla reinvestovat zpět do rozvoje a podpory turistiky.


Usnesení jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Prachatice dne 23. listopadu 2020 k bodu 1. Poplatek z pobytu:

Finanční výbor po projednání a hlasování doporučuje ZM schválit novou obecně závaznou vyhlášku platnou od 1.1.2021, ve které bude upraven poplatek z pobytu v Čl. 12 – Sazba poplatku a to následujícím způsobem: „Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku“

návrh byl schválen - (5/1/0)


Důvodová zpráva k návrhu č.2 :

Místní poplatky jsou definovány Obecně závaznou vyhláškou města Prachatice č. 4/2019, o místních poplatcích.


Smyslem poplatku by mělo být

1. Regulace činnosti, která probíhá na veřejném prostranství.

2. Finanční příjem města


Poplatek za zábor veřejného prostranství dle čl. 17, vymezení dle účelu

1) Pro umístění prodejního zařízení

a) stánkový prodej

b) prodej vlastních výpěstků a přebytků

c) umístění předzahrádek

d) prodej z ložné plochy vozidel


• není v souladu s bodem 1., kdy zájmem města by mělo být oživování veřejných prostranství, ne omezování jejich využití.

• V bodech a) b) d) je často v rozporu s bodem 2., když náklady na administraci poplatku jsou násobně vyšší, než jeho přínos.


Centrum města postrádá dostatek aktivit, obchodů a služeb, což vede k odlivu života, snížení atraktivity města. V důsledku se nedostatek aktivit projevuje kromě negativního subjektivního hodnocení (“mrtvé město“) např. snižováním zájmu o provozování obchodů a služeb a tím zpětně např. o zájem o nebytové prostory. Ve svém důsledku může podpora života ve městě formou odpuštění poplatků za užívání veřejného prostranství přispět k oživení a vyšší atraktivitě centra a tím zprostředkovaně například k vyššímu zájmu o nebytové prostory v parteru města a tím i k vyšším finančním příjmům města za pronájmy prostor.

Podpora místních podnikatelů v pohostinství odpuštěním poplatků za předzahrádky nemá pouze symbolický význam podpory místních provozovatelů, ale pro samotné provozovatele se jedná o nezanedbatelnou částku, když pro město částka v rozpočtu zanedbatelná je. K uvedenému opatření zrušení poplatku za předzahrádky přistoupila řada měst, která chce rovněž podpořit oživení města a podpořit místní provozovatele.


Z výše uvedených důvodů navrhujeme změnu sazeb poplatků následovně:


Zábor veřejného prostranství

Sazba v Kč za zabranou plochu za den/m2 za měsíc/m 2 za rok

1) Pro umístění prodejního zařízení

a) stánkový prodej 0,-

b) prodej vlastních výpěstků a přebytků (zelenina, ovoce, sadba, květiny, med) 0,-

c) umístění předzahrádek na dobu delší než 20 dnů 0,-

d) prodej z ložné plochy vozidel 0,-


Pozn.: Změna poplatku za zábor veřejného prostranství neznamená možnost využívání veřejného prostranství bez omezení, možnost využívání veřejného prostranství podléhá všem platným předpisům.


Usnesení jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Prachatice dne 23. listopadu 2020 k bodu 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství:

Finanční výbor po projednání a hlasování doporučuje ZM schválit novou obecně závaznou vyhlášku platnou od 1.1.2021, ve které bude upraven poplatek za užívání veřejného prostranství v Čl. 12 – Sazba poplatku a to následujícím způsobem:

Sazba v Kč za zabranou plochu

Sazba v Kč za zabranou plochu

Sazba v Kč za zabranou plochu

Zábor veřejného prostranství

za den/m2

za měsíc/m2

za rok

1) Pro umístění prodejního zařízení

a) stánkový prodej

0,-

0,-

0,-

b) prodej vlastních výpěstků a přebytků

(zelenina, ovoce, sadba, květiny, med)

​0,-

0,-​

​0,-

c) umístění předzahrádek na dobu delší než 20 dnů

0,-

​0,-

​0,-

d) prodej z ložné plochy vozidel

​0,-

​0,-

​0,-

ostatní poplatky by zůstaly v původní výši.

usnesení nebylo přijato - (2/4/0)

 

ZÁPIS č. VLOŽIT TEXT

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 16.12.2020,

konaného od 14,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 4

Projednání Obecně závazné vyhlášky města Prachatice č. 5/2020, o místních poplatcích

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil

Ing. Jan Bauer - navrhl oddělené hlasování.


USNESENÍ č. 338/2020

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (4/3/13)


schvaluje - změnu výše poplatku v Čl. 12 - "Sazba poplatku z pobytu" v nově navrhované Obecně závazné vyhlášce města Prachatice č. 5/2020, o místních poplatcích, a to následujícím způsobem: "Sazba poplatku činí 20,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku".


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.


USNESENÍ č. 339/2020

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (9/0/11)


schvaluje - změnu výše poplatků v Čl. 17 - " Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství" v nově navrhované Obecně závazné vyhlášce města Prachatice č. 5/2020, o místních poplatcích, a to následujícím způsobem:

Sazba v Kč za zabranou plochu

za den/m2 za měsíc/m2 za rok

1) Pro umístění prodejního zařízení

a) stánkový prodej 0,- 0,- 0,-

b) prodej vlastních výpěstků a přebytků

(zelenina, ovoce, sadba, květiny, med) 0,- 0,- 0,-

c) umístění předzahrádek 0,-

d) prodej z ložné plochy vozidel 0,-


schvaluje - Obecně závaznou vyhlášku města Prachatice č. 5/2020, o místních poplatcích se zapracovanými schválenými změnami (viz předcházející usnesení), zároveň se tímto ruší Obecně závazná vyhláška města Prachatice č. 4/2019, o místních poplatcích.


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.

コメント


bottom of page