top of page

Projektová příprava objektů pro bydlení

Aktualizováno: 20. 10. 2021

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, dne 29. září 2021


K bodu:

Projektová příprava objektů pro bydlení


Zprávu zpracovali: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování

schvaluje - neschvaluje  pověření městského architekta projektovou přípravou objektu/ů pro bydlení


ukládá - neukládá radě města pověřit městského architekta projektovou přípravou objektu/ů pro bydlení


Důvodová zpráva:

Město Prachatice se dlouhodobě potýká s úbytkem obyvatel – za posledních 10 let od 31.12.2010 do 31.12.2020 celkem 726 obyvatel /11432 - 10706/, za 20 let od 31.12.2000 celkem 1.132 obyvatel /11838 – 10706/.


Úbytek obyvatel se projevuje kromě jiného ve snižování příjmů z RUD a tím zhoršování ekonomické situace města. Vedení města by proto mělo hledat způsoby, jak udržet své obyvatele a přilákat nové.


Příčin úbytků obyvatel je jistě více, když žádnou analýzu doposud vedení města nezpracovalo. Můžeme se ovšem oprávněně domnívat, že kromě např. nedostatku pracovních příležitostí pro mladé a vzdělané lidi je to rovněž nedostatečná nabídka bydlení.

Vývoj v oblasti bydlení v Prachaticích se již delší dobu ubírá nežádoucím směrem, chybí dostupné a kvalitní bydlení, např. startovací byty pro mladé rodiny. Porovnáme-li kvantitativní nárůst počtu bytů před několika desítkami let a nyní, je situace katastrofální. Vedení města by se mělo věnovat strategii bytové politiky v prioritních oblastech, a to výstavbě dostupného a kvalitního bydlení, rozvoji městského bytového fondu a udržitelnému bydlení pro specifické skupiny obyvatel.


Výstavbu městských bytů tak považujeme za jednu z priorit. Vzhledem ke kritické situaci ve výstavbě nových bytů ve většině republiky se očekává, že výstavba sociálních bytů bude i podpořena dotacemi ze státního rozpočtu. Je třeba být na tuto možnost připraveni. Celý proces musí začít formulací zadání, výběrem lokality a zpracováním projektů.


S potřebou přípravy výstavby bytů vyslovil městský architekt obecný souhlas. 

ZÁPIS č. 21

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 29.9.2021,

konaného od 13:00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 12

Projektová příprava objektů pro bydlení

Předkládá: : Ing. arch. Jakub Nepustil

Ing. Martin Malý - předložil protinávrh, o kterém se následně hlasovalo a nebyl přijat.


USNESENÍ č. 498/2021

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (17/0/1)


ukládá - radě města prověřit a konzultovat s městským architektem možnost výstavby bytů pro dostupné bydlení.

Comments


bottom of page