top of page

Prověření možnosti omezení hazardu na území města Prachatice

Aktualizováno: 21. 10. 2021

Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, dne 29. září 2021


K bodu: Prověření možnosti omezení hazardu na území města Prachatice


Zprávu zpracovali: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování

schvaluje - neschvaluje  prověření možnosti omezení umístění herního prostoru


ukládá - neukládá radě města prověřit možnost omezení umístění herního prostoru na území městské památkové rezervace a jejího ochranného pásma.


Důvodová zpráva:

Provozování hazardních her je upraveno Zákonem č. 186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách.


§ 67

Herna

(1) Hernou se rozumí samostatný, stavebně oddělený prostor, ve kterém je provozována technická hra jako hlavní činnost.

(2) Herna musí být viditelně označena názvem, který obsahuje slovo „herna“.

(3) Herna nesmí být v provozu v době od 3:00 do 10:00 hodin.


Povolení k umístění herního prostoru § 97

Umístění herního prostoru

(1) K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít povolení k umístění herního prostoru, jež uděluje v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se má nacházet herní prostor, ve kterém mají být příslušné hazardní hry provozovány.


Vydání povolení k umístění herního prostoru § 98

Vydání povolení k umístění herního prostoru

(1) Obecní úřad vydá povolení k umístění herního prostoru,

a) splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 97 odst. 3 a § 99,

b) poskytl-li žadatel kauci podle § 100 a

c) nebude-li umístění herního prostoru v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce.


(2) V povolení k umístění herního prostoru obecní úřad povolí umístění herny nebo kasina, provozování příslušné hazardní hry, provozní dobu herního prostoru a počet koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, včetně uvedení jejich typu, výrobního čísla a přesného počtu herních pozic.

(3) Povolení k umístění herního prostoru se vydává na dobu trvání právních účinků základního povolení, nejdéle však na dobu 3 let.


Obecně Závazná vyhláška města Prachatice č. 2/2014 ze dne 15.9.2014 „0 stanovení míst, na kterých je provozování některých sázkových her povoleno“ vymezuje místa, kde je možné na území města provozovat hazardní hry. Účelem této vyhlášky je „Zabezpečení záležitostí veřejného pořádku určením míst na území města Prachatice, na kterých je provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her povoleno“.


S ohledem na obecné známé negativní vlivy hazardních her na osobní finance, kriminalitu, bezpečnost města, noční klid apod., přináší provozování hazardu na území města více negativ než pozitiv. Například Nadační fond proti korupci zveřejnil studii Vlivu hazardu na kriminalitu, ve které zmapoval vývoj kriminality ve všech městech České republiky s více jak pěti tisíci obyvateli. Tento vývoj kriminality byl následně poměřován s rozdílným způsobem regulace hazardu, který tato města během posledních pět let přijímala. Zvlášť pečlivě byla tato komparace prováděna u skupin vzájemně sousedících měst, kde bylo možné faktor regulace hazardu relativně izolovat a měřit jeho dopady v čase. Samotný vliv hazardu na kriminalitu se prokázal. Dále např. ve městech, ve kterých radnice plošně zakázaly hazard, ubývá dlužníků, kteří nejsou schopni splácet své pohledávky. Vyplývá to z dat společnosti MBA Finance, která se zabývá vymáháním dluhů.

Z odborných vyjádření vyplývá, že nemusí být účelný úplný zákaz hazardu na území města, když  hráči místo toho, aby se svou závislostí přestali, volí cestu menšího zla a raději obětují další náklady, jako je čas a peníze, k hledání nových alternativ. Z těchto důvodů je většinou doporučováno částečné územní omezování hazardu s ohledem na eliminaci negativních vlivů v blízkosti jiných významných funkcí města jako např. bydlení, škol apod.


Z výše uvedených důvodů a architektonických hodnot městské památkové rezervace navrhujeme prověření podmínek zákazu provozování hazardních her na území městské památkové rezervace a jejího ochranného pásma.

 

ZÁPIS č. 21

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 29.9.2021,

konaného od 13:00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 13

Prověření možnosti omezení hazardu na území města Prachatice

Předkládá: : Ing. arch. Jakub Nepustil

Ing. Martin Malý - předložil protinávrh, o kterém se následně hlasovalo a byl přijat.


USNESENÍ č. 499/2021

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (14/1/2)


ukládá - radě města předložit novelu obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, která umožní provozování sázkových her pouze mimo území městské památkové rezervace.
Comments


bottom of page