top of page

Rozšíření redakční rady Radničního listu o zástupce všech stran

Aktualizováno: 20. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , dne 17. prosince 2018


K bodu:

Rozšíření redakční rady Radničního listu o zástupce všech stran zvolených do zastupitelstva podle § 84 odst. 4 zákona o obcích a stanovení písemných pravidel pro vyváženost tohoto periodika.


Zprávu zpracoval: Barbora Koritenská

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování


schvaluje - neschvaluje ​​rozšíření redakční rady Radničního listu o zástupce všech stran zvolených do zastupitelstva


schvaluje - neschvaluje  vytvoření pravidel pro vyváženost Radničního listu


ukládá - neukládá tajemníkovi města sestavení nové redakční rady Radničního listu a vytvoření pravidel pro vyváženost tohoto periodika


Důvodová zpráva:


Účelem radničních tiskovin obecně je informovat občany o lokálních nebo regionálních záležitostech, radnice v nich též plní svou povinnost poskytovat občanům potřebné informace. Tato média zobrazují a významně formují místní komunální politiku. Jsou hrazená z obecních prostředků, tedy z peněz všech občanů, ale jen výjimečně dají prostor opozici. Ačkoliv za ně obce vydávají i stovky tisíc korun ročně z peněz daňových poplatníků, zpravodaje většinou nepřinášejí jiný než souhlasný pohled na to, co radnice podnikají. Tak je tomu i v případě prachatického Radničního listu.

Hlavním problémem tohoto druhu sdělovacího prostředku dlouhodobě je, že obvykle dostatečně neslouží místnímu společenství, za jehož peníze je vydáván, a naopak je vedením radnice zneužíván k deformaci demokratických procesů a k omezení soutěže názorů, politických sil a veřejné diskuse (dlouhodobě se této problematice věnuje občanské sdružení Oživení – viz analýza z roku 2014 s názvem Komu slouží radniční noviny?, aktualizovaná analýza z roku 2018 dosud nebyla publikována).

 

Podle Tiskového zákona (§ 4a) je „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.“ Pokud je tedy v zastupitelstvu vyšší počet politických seskupení, je vhodné, aby v zásadě každý měl v redakční radě své zastoupení (přijatelný je také model, kdy každé seskupení nominuje jednoho zástupce do redakčního výboru, i když to nemusí být nutně člen zastupitelstva) pro zajištění objektivity a vyváženosti.

Dále by měl být stanoven zaručený prostor pro alternativní názory (například okénka jednotlivých klubů, rubriky pro názory zastupitelů) a další formy pro přiměřený prostor (například možnost zařadit libovolný článek či pozvánku od občanů, možnost vyjádřit se v rámci redakčního článku k určitému tématu, zařazení informačních boxů s alternativními názory vedle redakčního článku, referujícího o postoji vedení radnice).

Mělo by být nepřijatelné, aby vedení města zasahovalo do zaslaných příspěvků (například tím, že ve stejném čísle zveřejní reakci na názor opozičního zastupitele, aniž by mu dala možnost se k této reakci také předem vyjádřit – jako se tomu stalo v posledním vydání Radničního listu). Také by se již neměla opakovat situace, kdy místní spolek zašle pozvánku na akci, ale redakce ji nezveřejní (pravidelně nebývají zveřejňovány například pozvánky od spolku Impakt nebo v minulosti od spolku Živá vila).

 

Výše zmíněným problémům by měla předejít jasně stanovená pravidla (zveřejněná na stránkách města), jež mají povahu stabilizované „dobré praxe” a jsou projevem respektu k právům menšiny. Pravidla by měla být koncipována tak, aby umožnila účinné oddělení redakce a vzniku vlastního obsahu periodika od tlaků a zájmů vedení samosprávy a úřadu. Měla by upravit či regulovat přímý vliv vedení samosprávy a úřadu na obsah periodika tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů (prosazování a priori pochvalného informování o činnosti vedení radnice).

V Pravidlech by mělo být obecně uvedeno právo zastupitelů i občanů na poskytnutí přiměřeného prostoru. Praktické řešení tohoto práva by pak mělo být ponecháno v rukách redakce tak, aby mohla reagovat na aktuální situaci a okolnosti uplatňování práva, například kolik příspěvků či vyjádření od zastupitelů získala. Formou zařazení sdělení tak mohou být rubriky typu „Okénko zastupitelů”, které by bylo pojato výlučně editorsky (redakce pouze zařazuje doručené příspěvky, někdy i omezené počtem znaků), i rubriky typu „Ptáme se zastupitelů”, kde se mohou objevit otázky přímo od občanů. Jako dobrý příklad této praxe lze uvést radniční periodikum Prahy 6 s názvem Šestka či Zpravodaj Mníšku pod Brdy.


Toto téma je velice aktuální v celé ČR. o čemž svědčí mj. reportáž České televize odvysílána v říjnu 2018 (Radniční noviny fungují jako hlásné trouby politiků)


Při zpracování bylo čerpáno z Manuálu pro dobré radniční periodikum (vydalo Oživení, o. s. v rámci projektu Hlásná trouba: zneužívání periodik a informačních kampaní na úrovni místních samospráv v ČR, dostupné online)

 

ZÁPIS č. 2

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 17.12.2018,

konaného od 15:00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 21

Rozšíření redakční rady Radničního listu o zástupce všech stran zvolených do zastupitelstva podle § 84

odst. 4 zákona o obcích a stanovení písemných pravidel pro vyváženost tohoto periodika - doplněno

Předkládá: Mgr. et Mgr. Barbora Koritenská


USNESENÍ č. 053/2018

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (10/0/11)


schvaluje - rozšíření redakční rady Radničního listu o zástupce všech stran zvolených do zastupitelstva

schvaluje - vytvoření pravidel pro vyváženost Radničního listu


ukládá - tajemníkovi města sestavení nové redakční rady Radničního listu a vytvoření pravidel pro vyváženost tohoto periodika


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města - usnesení nevzniklo.Comments


bottom of page