top of page

Plakátovací plochy

Aktualizováno: 24. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , dne 17. prosince 2018


K bodu:

Ukončení ​ smlouvy na pronájem plakátovacích ploch se společností RENGL, s.r.o.


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování

schvaluje - neschvaluje ​​ukončení smlouvy na pronájem plakátovacích ploch se

společností RENGL, s.r.o.


ukládá - neukládá ​ ​ Městu Prachatice vypovědět smlouvu o pronájmu plakátovacích ploch se společností Rengl, s.r.o. dle smlouvy.


Důvodová zpráva:


Na základě smlouvy mezi Městem Prachatice a společností RENGL, s.r.o. má tato společnost v pronájmu plakátovací plochy, které jsou ve vlastnictví města a na těchto plochách zajišťuje a účtuje výlep plakátů.

Za 14 ks plakátovacích ploch v majetku města Prachatice platí společnost RENGL, s.r.o. městu Prachatice nájem 1000 Kč + DPH za rok a jednu plakátovací plochu. Pro městské organizace je výlep zdarma. Celkem tedy příjem Města Prachatice za rok je 14.000,- Kč bez DPH.

Další výdaje společnosti RENGL, s.r.o. jsou platby za příjem plakátů ve sběrném místě /Studio Duha s.r.o. – 6.000,- Kč/rok bez DPH / a platby pracovníkům za výlep. Příjmy společnosti RENGL, s.r.o. není možné vyčíslit, protože zakázky jsou kromě sběrného místa v Prachaticích (cca 62.000,- vč. DPH, cca 51.000,- Kč bez DPH) od velkých zákazníků přijímány přímo v Českých Budějovicích. Přibližný celkový příjem je podle velikosti plakátovacích ploch, ceníku a obsazenosti možné pouze odhadovat. V každém případě jsou příjmy za výlepy plakátů v řádech minimálně desítek tisíc korun. V řadě okolních měst zajišťují výlep plakátů městské organizace, příjem z výlepu potom přichází do městského rozpočtu. Viz. např. Měks Vodňany, Centrum kultury Písek, Kulturní dům Horažďovice apod. Kromě finančního přínosu do městské pokladny není zanedbatelný ani servis, který ze strany společnosti RENGL, s.r.o. není příliš kvalitní, časté nevylepení plakátů, komplikované reklamace, špatně uvedené smluvní podmínky, velmi špatná kvalita a grafika ploch, plakáty ve velkých vrstvách, špatné uspořádání apod.

Z výše uvedených důvodů považujeme zajišťování výlepu plakátů ze strany některé z městských organizací /KIS/ a vypovězení smlouvy se společností RENGL, s.r.o. za jednoznačně přínosné.


 

ZÁPIS č. 2

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 17.12.2018,

konaného od 15:00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 25

Ukončení smlouvy na pronájem plakátovacích ploch se společností RENGL, s.r.o. - doplněno

Předkládá: Ing. arch Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 058/2018

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (21/0/0)


ukládá - radě města prověření hospodaření s plakátovacími plochami. Zpráva bude předložena zastupitelům.

 

Poznámka: Původní návrh na ukončení schválen nebyl, pouze prověření hospodaření :-(

Comentários


bottom of page