top of page

Vyjádření Jakuba Nepustila ke stavbě nové knihovny

Názor nebo fakta? Reakce na článek zveřejněný dne 23.3. pod názvem NÁZOR: Nepustil a Mrázová neřeší střet zájmů…


Zmiňovaný článek může u některých čtenářů vyvolat dojem, že se jedná o zodpovědnou investigativní novinářskou práci, která jako správný hlídací pes kontroluje práci místních politiků. Málokdo totiž počítá s tím, že pod článkem označeným NÁZOR mohou být uvedeny názory a domněnky, které se nezakládají na pravdivých faktech.


Protože se řada komentářů dotýká přímo mé osoby i přípravy realizace jedné z nejvýznamnějších staveb města, je mojí povinností uvést k uvedeným domněnkám prostá pravdivá fakta.


Úvahy o přemístění prachatické knihovny se rodily již dávno, jednou z mnoha variant bylo využití několika budov areálu bývalé hasičské zbrojnice. Za účelem prověření využitelnosti stávajících budov a vhodnosti konverze objektů jsem byl vyzván jako v té době nezávislý místní projektant. Navrhoval jsem, aby stavba podobného významu byla zadána formou architektonické soutěže o návrh, kde by město získalo návrhy více architektů, mohlo si vybrat podle svých kritérií nejlepší a následně zadat další stupně projektové dokumentace vítězi soutěže. Tento postup je ověřenou cestou k co nejlepšímu procesu projektování stavby, její realizaci i výsledné stavbě a je standardním řešením u většiny významnějších veřejných staveb. Zpracování návrhu prověřovací studie bylo i přesto rozhodnutím tehdejšího vedení města zadáno přímo mě. Úkolu jsem se ujal se vší zodpovědností a díky mimořádně dobré spolupráci jak s ředitelnou prachatické knihovny paní Mrázovou, tak s pracovníky odboru investic jsme společně dospěli k návrhu, který jsem předal městu jako výslednou studii v roce 2012. Studie prokázala výbornou možnost využití stávajících objektů, jak halových prostor, tak administrativního objektu s možností další dostavby na přilehlé volné ploše. Studie prokázala i možnosti dalšího zhodnocení místa nad rámec zadání, například možnost vhodného umístění podzemního parkování pod navrženou přístavbou, přednáškový sál v podkroví stávající budovy, místo pro další aktivity (v té době označované jako environmentální centrum). Záleželo pouze a jedině na investorovi, což bylo vedení města, jestli by nabízený potenciál byl nebo nebyl využit. Výhodou by byla přidané hodnota objektu, nevýhodou vyšší cena realizace. O kvalitě návrhu snad svědčilo a svědčí, že kromě kladného přijetí v městském zastupitelstvu bylo a je základní provozní řešení dle slov paní ředitelky Mrázové i dnes přijímáno pochvalně odbornou knihovnickou veřejností. Odevzdáním studie můj vliv na další vývoj projektu i jakékoli jiné další spojení skončilo. Na dalším projektování se nepodílím, žádný prospěch z toho nemám.


Po odevzdání studie vedení města zadalo výběrové řízení na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Bohužel i z důvodu v té době ještě absence městského architekta, jako odborného nezávislého poradce, bylo výsledkem, že právě v této chvíli došlo k zásadnímu pochybení tehdejšího vedení města, kdy bez zkušenosti se stavbou obdobné složitosti, ceny a významu přes zásadní nedoporučení jak moje, tak pracovníků odboru investic, byla dokumentace zadána ve výběrovém řízení za nejnižší cenu, která naprosto jednoznačně vylučovala zpracování dokumentace v potřebné kvalitě. I malá drobnost v projektu znamená veliké důsledky s násobnými finančními náklady v realizaci i provozu stavby, proto je kvalita projektu tak zásadní a důležitá. Nicméně i tak bylo na stavbu získáno stavební povolení (nijak se tedy nezakládá na pravdě, jak občas koluje, že nedošlo k realizaci z důvodu nesouladu návrhu s požadavky orgánů památkové péče). Další vývoj úvah u přemístění knihovny bez konkrétních závěrů jen dokumentoval, že výstavba knihovny nepatří mezi priority tehdejšího vedení města.


Možnost realizace knihovny se otevřela s možností získání dotace na její výstavbu. V této souvislosti bylo nutné obnovit stavební povolení. Že bohužel došlo i k několika úpravám projektu snižujícím jeho kvality, je již jen drobností. Stávající nové vedení města se k přípravě stavby postavilo velice zodpovědně s vědomím, že je ve hře investice v hodnotě o mnoho přesahující částku 100.000.000 korun z veřejných financí a je třeba zaručit, aby byly finance vydané hospodárně a nedošlo k navýšení ceny stavby třeba o desítky milionů korun díky nedostatečně připravené projektové dokumentaci.


V článku uvedený NÁZOR že: "Vůbec teď proto není jasné, zda původní odhad nákladů i s vybavením, který byl 105 milionů korun, byl těžce podhodnocený, nebo naopak, zda nový odhad 155 milionů korun nebyl nadhodnocen, protože autor návrhu má vliv na jeho realizaci" je naprosto nepravdivý a zcestný. Já jako autor návrhu nemám na ceně realizace nebo odhadu nákladů žádný zájem. Žádný finanční zájem, jak snad může uvedená citace vyvolávat, na vyšší ceně nemám, jakékoli moje spojení s projektem skončilo odevzdáním návrhu v roce 2012. Jediným mým zájmem je účelné vynaložení financí z rozpočtu města a to nezávisí na výši odhadu nákladů, ale na následných skutečných nákladech stavby. Nový kontrolní odhad nákladů, které si zadalo současné vedení města, je zpracováno na základě výkazů výměr z projektové dokumentace a ceníkových cen jednotlivých položek. Na rozdíl od odhadu nákladů zpracovatelů projektu, kteří sami potvrzují, že jejich uváděné náklady neodpovídají současné cenové hladině. Nově zpracovaný odhad nákladů je tedy rozhodně věrohodný, pokud ovšem stávající dokumentace obsahuje vše, co musí být součástí realizace. Není vyloučeno, že skutečné náklady budou ještě vyšší.


Velmi zkreslující je i NÁZOR, že zadání odborných analýz bez výběrového řízení je něco závadného. Jednak se jakékoli zakázky srovnatelné omezené ceny výběrovým řešením nezadávají, výběrové řízení by bylo s ohledem na cenu zakázky neefektivní a výsledek by administrativními náklady více prodražilo, než by se ušetřilo a současně je třeba mít kvalifikované výstupy od kvalifikovaných firem, ne nepoužitelný výsledek za nejnižší cenu.


To, že nové vedení a nová koalice konstatují, že je projekt velmi špatně připraven a těžce finančně podhodnocen, není tedy z důvodu, že by současné vedení bylo věrno své kritice toho, jak bylo město špatně řízeno za dob starosty Martina Malého, ale proto, že to je nevyvratitelný fakt, nezávisle na tom, kdo to způsobil.


Jsem si vědom, že je mnohem atraktivnější článek s různými konspiračními teoriemi, než prostý popis běžné zodpovědné práce, ale i tak se domnívám, že by bylo na místě informovat veřejnost o přípravách stavby knihovny věcně, správě, s konkrétními fakty. Pouze tak může potom veřejnost mít pravdivé informace o tom, co a jak a proč se dělá nebo nedělá. To je podle mého velmi důležité, protože vzájemná důvěra a spolupráce vedení města s jeho občany je jedním z předpokladů prosperity města.


Ing.arch. Jakub Nepustil.Comments


bottom of page