top of page

Vytvoření pěší zóny v Poštovní ulici

Aktualizováno: 20. 10. 2021

Zpráva pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , dne 31. března 2021


K bodu:

Vytvoření pěší zóny v Poštovní ulici přes turistickou sezónu


Zprávu zpracoval: Barbora Koritenská

Zprávu předkládají: ​ Barbora Koritenská

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje ​​ vytvoření pěší zóny v Poštovní ulici


pověřuje - nepověřuje radu Města Prachatice podniknout patřičné kroky k vytvoření pěší zóny


Důvodová zpráva:


Centrum Prachatic zeje prázdnotou a jedním z cílů, o které je třeba usilovat, je navrácení života do centra města. Právě pěší zóny podněcují obyvatele a návštěvníky města k častějším návštěvám daného místa. Tímto způsobem poté vznikají živá prosperující města, ve kterých jsou občané spokojeni a která jsou příjemná pro pobyt - znakem dobré kvality města není velký počet chodců, ale velký počet lidí, kteří se ve městě zastaví nebo posadí.

Obecně lze říci, že v minulosti byl ve městech kladen velký důraz na dopravní systém a jeho zdokonalování, budování silnic a parkovacích míst pro auta. Čím více se vedení měst snažilo o zlepšení dopravní infrastruktury, o to méně se přihlíželo k samotným chodcům, případně cyklistům. Život ve městech se tak nadále zrychloval a uzpůsoboval automobilové dopravě. Tento trend se ale začal měnit ve druhé polovině 20. století měnit, důraz se klade na lidské měřítko. Průkopníkem návratu měst lidem je zejména dánský architekt Jan Gehl publikoval řadu knih, ve kterých se věnuje zkvalitňování veřejných prostorů. Zejména ale prosadil nejdříve v Kodani, následně na pozvání v mnoha městech po celém světě, řady opatření směřujících k omezení individuální automobilové dopravy /dále již jen IAD/ a upřednostnění chodců. Díky mnoha zkušenostem již bezpečně víme, že se nenaplňují nepodložené domněnky zastánců přednosti automobilové dopravy, že omezení IAD v centrech měst povede k jejich vylidnění, naopak z nespočtu příkladů již víme, že omezení IAD a zatraktivnění prostor pro pěší vede k oživení center měst. Ve své knize Města pro lidi upozorňuje Gehl na skutečnost, že města mají sloužit zejména lidem, občanům a chodcům. Tak aby byla pro občany stále atraktivní a zejména aby svým prostředím lákala chodce k využívání veřejných prostor. Upozornění na tuto problematiku společně s měnícími se potřebami občanů podnítilo proto mnoho měst ke zlepšení podmínek pro chodce – v rámci prezentace bude na jednání zastupitelstva ukázáno množství příkladů z Čech i zahraničí.

Vhodným místem pro vytvoření pěší zóny v centru města je právě Poštovní ulice, jež velmi těsně navazuje na náměstí a přitom nemá velký dopravní význam. Nachází se zde kavárna, čajovna, obchody – je to ideální místo pro vytvoření odpočinkové zóny, kde lidé mohou trávit volný čas. Ale nejen to – v minulosti se ukázala Poštovní ulice jako velmi vhodným místem pro pořádání kulturních a společenských akcí (sousedské slavnosti, festival loutek Floutek, busking během Slavností Solné zlaté stezky, ochutnávky vín, divadelní představení, akce Ulice dětem, chill out zóna během Xterry, …). Při vytvoření pěší zóny v této lokalitě by navíc ani nedošlo k žádnému výraznému omezení parkovacích míst (od roku 2019 se v ulici parkovat nesmí).


Výhody pro vytvoření pěší zóny:

  • Podpora lokálních podniků - zřízení pěší zóny ve městě a tím lepší zpřístupnění tohoto místa pro chodce zvyšuje tržby podniků nacházejících se v blízkosti nově zřízené pěší zóny. Častější návštěvy pěší zóny vedou k častějším nákupům, větší spotřebě a útratám, čímž se zvyšuje obchodní obrat maloobchodníků. Z nespočtu příkladů víme, že ty nejlepší značky mají své provozovny právě na pěších zónách.

V rámci zpracování materiálu byli kontaktování podnikatelé, jež mají v Poštovní ulici své podniky – všichni oslovení by vytvoření pěší zóny přivítali. Majitelé čajovny i kavárny potvrdili, že v případě vzniku pěší zóny by rádi měli před svým podnikem venkovní zahrádku.

  • Zlepšení kvality života ve městě - vytvoření odpočinkové zóny (lidé se shlukují tam, kde se něco děje, spontánně vyhledávají přítomnost jiných lidí)

  • Možnost pořádání kulturních akcí

  • Zvýšení bezpečnosti a komfortu pro chodce, snížení nejistoty chodců

  • Zlepšení estetiky daného prostředí – „image města“ - atraktivní prostředí, dostatečné množství zeleně a příjemné okolí láká nejen místní obyvatele. Revitalizace města a zlepšení veřejných prostorů stimuluje cestovní ruch a láká do města také více turistů.

  • Zvýšení sousedské interakce - zklidnění dopravy vede k lepšímu poznání sousedů a většímu zapojení se do společenských aktivit.

Z výše uvedených důvodů navrhujeme vytvoření pěší zóny v Poštovní ulici. Jako první krok je možné na základě projednání se všemi zainteresovanými zkušební provoz např. v letní sezóně, o víkendech s následným vyhodnocením.

 

ZÁPIS č. 18

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 31.3.2021,

konaného od 14:00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 12

Vytvoření pěší zóny v Poštovní ulici přes turistickou sezónu

Předkládá: Mgr. et Mgr. Barbora Koritenská

Mgr. Júsuf Traore, DiS. - předložil protinávrh, o kterém se následně hlasovalo a nebyl přijat.


USNESENÍ č. 421/2021

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (10/0/8)

schvaluje - prověření možnosti vytvoření pěší zóny v Poštovní ulici


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.


Dále se hlasovalo o původním návrhu a nebyl přijat.


USNESENÍ č. 422/2021

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (9/0/9)

schvaluje - vytvoření pěší zóny v Poštovní ulici

pověřuje - radu Města Prachatice podniknout patřičné kroky k vytvoření pěší zóny


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.


Comments


bottom of page