top of page

Platforma pro prezentaci připravovaných projektů a spolupráci s veřejností

Aktualizováno: 21. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice, dne 7.10.2020


K bodu:

Vytvoření platformy pro prezentaci připravovaných projektů a spolupráci s veřejností


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


pověřuje - nepověřuje radu města vytvořením platformy pro prezentaci připravovaných projektů a spolupráci s veřejností


Důvodová zpráva:


Kvalita realizací pozemních i dopravních staveb se odvíjí od kvality projektových prací a ty od kvality zadání. Vedení města by mělo být otevřené spolupráci s veřejností, kterou na krátký čas volebního období reprezentuje. V demokratické společnosti by měla být veřejnost seznamována s tím, jaké jsou záměry s nakládáním jejich finančními prostředky již ve stádiu úvah. Jedním z bodů spolupráce by tedy měla být i informovanost veřejnosti o připravovaných projektech. Rovněž zastupitelé města by měli být o takových dokumentech s předstihem informování, aby bylo možné předcházející debatou ovlivnit kvalitu zadání a tím i výsledné realizace.

Dosavadní praxe má za následek realizaci podprůměrných a často současně nehospodárných řešení. Současně je třeba brát v úvahu, že velká část investičních akcí od projektu do realizace trvá i více volebních období. Pokud nedojde ke ztotožnění s projektem a jeho kvalitou, může při jiném vedení města v jiném volebním období přijít předchozí práce zcela vniveč. Při dodržení povinnosti řádného hospodáře je tedy třeba již v prvních krocích vytvořit podmínky pro to, aby výsledné projekty byly akceptovatelné i pro případně jiné politické vedení města.

 

ZÁPIS č. 15

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 7.10.2020,

konaného od 14,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 7

Vytvoření platformy pro prezentaci připravovaných projektů a spolupráci s veřejností

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil

Ing. Martin Malý - oznámil, že se mu nepodařilo odhlasovat a požádal o zpětné započítání hlasu


USNESENÍ č. 334/2020

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (9/0/7)


schvaluje - vytvoření platformy pro prezentaci připravovaných projektů a spolupráci s veřejností pověřuje radu města vytvořením platformy pro prezentaci připravovaných projektů a spolupráci s veřejností


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.

Comentários


bottom of page