top of page

Vytvoření pracovního týmu pro realizaci komunitního parku

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice, 2.3.2020


K bodu:

Vytvoření pracovního týmu pro realizaci komunitního parku


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje vytvoření pracovního týmu pro realizaci komunitního parku


ukládá - neukládá radě města sestavit a koordinovat pracovní tým pro realizaci komunitního parku s účastí členů delegovaných v případě zájmu všemi subjekty zastoupenými v městském zastupitelstvu, městského architekta i případných zájemců z řad odborné i laické veřejnosti.


Důvodová zpráva:


Jednou z možností participace obyvatel na využití okolí svého bydliště jsou komunitní prostory, zahrady, parky. Cílem je vytvoření příjemného místa pro setkávání a tím zvýšení zájmu o okolí bydliště, o péči o veřejné prostranství, posilování sociálních kontaktů.

Na 8. jednání městského zastupitelstva dne 16.9.2019 jsme jako zastupitelé za Živé Prachatice předkládali návrh vytvoření pracovní skupiny, která by rozpracovala postup prací postupného budování komunitního parku s možným využitím participativního rozpočtu i dalších zdrojů financování v lokalitě u bývalého škvárového hřiště. Tento návrh nebyl přijat s tím, že možnost vytvoření komunitního parku bude prověřeno Radou města. Ze zaslaných materiálů z jednání Rady města ale vyplývá, že navrhovaný postup prací neslibuje dobrý výsledek a naopak by mohl vést ke zklamání veřejnosti a následné pasivitě při případném obnovení procesu. Námi navrhovaný projekt má v České republice jen několik příkladů, poučením tedy nemohou být zkušenosti z měst, které s obdobným projektem rovněž žádné zkušenosti nemají.


Pro realizaci komunitního parku navrhujeme tedy znovu vytvoření pracovního týmu s účastí členů delegovaných v případě zájmu všemi subjekty zastoupenými v městském zastupitelstvu, městského architekta i případných zájemců z řad odborné i laické veřejnosti, který by rozpracoval a navrhoval postup prací.

 

ZÁPIS č. 12

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 2.3.2020,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 17

Vytvoření pracovního týmu pro realizaci komunitního parku

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 261/2020

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (4/0/11)


schvaluje - vytvoření pracovního týmu pro realizaci komunitního parku


ukládá - radě města sestavit a koordinovat pracovní tým pro realizaci komunitního parku s účastí členů delegovaných v případě zájmu všemi subjekty zastoupenými v městském zastupitelstvu, městského architekta i případných zájemců z řad odborné i laické veřejnosti.


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.Commentaires


bottom of page