top of page

Záchrana objektu č.p. 181

Aktualizováno: 24. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , dne 17. prosince 2018


K bodu:

Záchrana objektu č.p. 181 v Klášterní ulici


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování

schvaluje - neschvaluje ​prověření možnosti odkoupení (vyvlastnění) objektu č.p. 181

v Klášterní ulici


ukládá - neukládá ​ radě města zadání právní analýzy stávajícího stavu objektu s ohledem na váznoucí exekuce a prověření možnosti převzetí dluhů, odkoupení nebo vyvlastnění objektu.


Důvodová zpráva:

Měšťanský dům č.p. 181 v Klášterní ulici je kulturní nemovitou památkou v soukromém vlastnictví. Vlastník však neplní své povinnosti uvedené v § 9 dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči (viz níže) a objekt je v havarijním stavu a dále chátrá. Dle §15 odst.4 dle zákona č. 20/1987 Sb. musí provádět obec nutná opatření k záchraně objektu.

Nevidíme možnost, že by se situace změnila a soukromý investor dokázal zastavit chátrání a dům rekonstruovat. S ohledem na aktuální situaci na realitním trhu v Prachaticích a stavu a charakteru objektu nevidíme možnost, že by se našel investor na koupi a následnou rekonstrukci objektu. Tím nevidíme ani šanci, že by město někdy získalo zpět alespoň část z prostředků vložených do záchrany objektu i nutně vkládaných do budoucna. Z výše uvedených důvodů vidíme převzetí (odkoupení) objektu městem jako jedinou možnost záchrany objektu a jeho dalšího využití.


Popis objektu dle NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích :

Prachatice dům čp. 181 - na seznamu ohrožených památek Popis: Dvoupatrový dům s obloučkovou renesanční atikou stojí v Horní ulici a tvoří zadní objekt k dvoupatrovému domu čp. 5 na hlavním Horním náměstí města. Obdélná budova je zastřešena sedlovou střechou s provizorním krytím (asfaltová lepenka s dřevěným rámem). Budova je datována do 16. století, přestavby a úpravy v 19. a 20. století. Stav: Budova je nevyužívána, neobydlena a je ve špatném stavebně-technickém stavu. Krytina tvořená provizorním asfaltovým pokrytím nevyhovuje, do objektu zatéká a vnitřní historické konstrukce jsou poškozeny. Východní štít je uzavřen dočasným bedněním. Chybí větší část výplní otvorů, některé otvory jsou provizorně zabedněny. Postupně dochází k degradaci vnějších omítek. (vypracovala Ing. arch. Jana Štorková, NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích


Výtah ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

§ 9

(1) Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením

§ 10

(1) Neplní-li vlastník kulturní památky povinnosti uvedené v § 9, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace státní památkové péče rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit, a zároveň určí lhůtu, v níž je vlastník kulturní památky povinen tato opatření vykonat.

§ 15 Opatření k zajištění péče o kulturní památky

(1) Jestliže vlastník kulturní památky v určené lhůtě neprovede opatření podle § 10 odst. 1, může obecní úřad obce s rozšířenou působností, ...., že se nezbytná opatření pro zabezpečení kulturní památky provedou na náklad jejího vlastníka

(3) Zanedbává-li vlastník nemovité kulturní památky, která není státním majetkem, trvale své povinnosti a ohrožuje tím její zachování nebo užívá-li kulturní památku v rozporu s jejím kulturně politickým významem, památkovou hodnotou nebo technickým stavem, může se ve společenském zájmu, nedojde-li k dohodě s vlastníkem o jejím prodeji státu, výjimečně kulturní památka na návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností rozhodnutím stavebního úřadu vyvlastnit.

(4) Je-li kulturní památka bezprostředně ohrožena, provede obec s předchozím souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností nutná opatření k její ochraně. 

ZÁPIS č. 2

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 17.12.2018,

konaného od 15:00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 24

Záchrana objektu č.p. 181 v Klášterní ulici - doplněno

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 057/2018

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (21/0/0)


schvaluje - prověření možnosti odkoupení objektu č.p. 181 v Klášterní ulici


ukládá - radě města zadání právní analýzy stávajícího stavu objektu s ohledem na váznoucí exekuce a prověření možnosti převzetí dluhů, odkoupení apod.

Comments


bottom of page