top of page

Zřízení pracovního týmu pro oživení centra města

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice, 2.3.2020


K bodu:

Zřízení pracovního týmu pro oživení centra města


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje zřízení pracovního týmu pro oživení centra města.


ukládá - neukládá radě města sestavit a koordinovat pracovní tým pro oživení centra města s účastí členů delegovaných v případě zájmu všemi subjekty zastoupenými v městském zastupitelstvu, městského architekta i případných zájemců z řad odborné i laické veřejnosti.


Důvodová zpráva:


Město Prachatice prožívá období úpadku, projevující se zejména výrazným odlivem obyvatel nebo skomírajícím centrem města. Oba tyto jevy mají řadu objektivních a subjektivních příčin a je třeba jim v případě zájmu o zastavení úpadku a rozkvět města čelit. Jednou z řady příčin je stav městského centra, které není v dobré kondici, projevující se vylidněním / cca 60 obyv./ha/ , odumírajícím parterem i nedobrou pověstí „mrtvého centra“. Centrum města má ovšem obrovský potenciál, nesmírnou historickou hodnotu, město vypadá přitažlivě, objekty mají opravené fasády, základní fyzická forma je velmi dobrá.


Příčiny skomírání centra jsou sice z největší míry mimo vlastní centrum, nicméně v rámci možností je možné najít k oživení centra drobné i významnější nástroje.


Navrhovaný pracovní tým by připravoval ve spolupráci s městským architektem, v centru podnikajícími subjekty i externími odborníky návrhy směřující k oživení centra města. Smysl má tento tým ale pouze v případě aktivní spolupráce s vedením města.

 

ZÁPIS č. 12

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 2.3.2020,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 19

Zřízení pracovního týmu pro oživení centra města

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 263/2020

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (8/0/5)


schvaluje - zřízení pracovního týmu pro oživení centra města


ukládá - radě města sestavit a koordinovat pracovní tým pro oživení centra města s účastí členů delegovaných v případě zájmu všemi subjekty zastoupenými v městském zastupitelstvu, městského architekta i případných zájemců z řad odborné i laické veřejnosti.


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.


Comments


bottom of page