top of page

Zřízení pracovního týmu pro revizi místních poplatků

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice, 2.3.2020


K bodu:

Zřízení pracovního týmu pro revizi místních poplatků


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje zřízení pracovního týmu pro revizi místních poplatků


ukládá - neukládá radě města sestavit a koordinovat pracovní tým pro revizi místních poplatků s účastí členů delegovaných v případě zájmu všemi subjekty zastoupenými v městském zastupitelstvu i případnými zájemci z řad odborné i laické veřejnosti.


Důvodová zpráva:


Místní poplatky jsou definovány Obecně závaznou vyhláškou města Prachatice

č. 4/2019, o místních poplatcích. Účelem místních poplatků by mělo být ovlivňování činností ve městě s cílem podpory stanovených cílů.


Stávající sazby poplatků z pobytu a za užívání veřejného prostranství neodpovídají na jedné straně významu, na druhé potřebám města.


Navrhovaný pracovní tým by připravil návrh výše poplatků pro vydání nové vyhlášky o místních poplatcích a současně návrhy promítnutí těchto změn do dotčených činností.

 

ZÁPIS č. 12

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 2.3.2020,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 18

Zřízení pracovního týmu pro revizi místních poplatků

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 262/2020

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (3/0/10)


schvaluje - zřízení pracovního týmu pro revizi místních poplatků


ukládá - radě města sestavit a koordinovat pracovní tým pro revizi místních poplatků s účastí členů delegovaných v případě zájmu všemi subjekty zastoupenými v městském zastupitelstvu i případnými zájemci z řad odborné i laické veřejnosti.


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.


留言


bottom of page