top of page

Zabezpečení Kralovy vily

Aktualizováno: 19. 10. 2021

Zpráva pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , 3. června 2020


K bodu:

Zabezpečení Kralovy vily


Zprávu zpracoval: Barbora Koritenská

Zprávu předkládají: ​ Barbora Koritenská

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje ​​ zabezpečení Kralovy vily (Nádražní 364) alarmem, který bude napojen na městskou policii


pověřuje - městské policii pravidelné obchůzky v Nádražní ulici 2x denně (ráno a večer) pro efektivnější zabezpečení Kralovy vily a jejího okolí a zamezení tvorby sociálně-patologických jevů


Důvodová zpráva:


Kralova vila v Nádražní ulici 364 byla postavena ve 30. letech a patří mezi nejcennější stavby, které město z této doby má. Architekt Fritz Reichl se při návrhu domu silně inspiroval architekturou Adolfa Loose a dle plošného průzkumu, který byl proveden v rámci diplomové práce o funkcionalistických vilách, není v jižních Čechách žádná stavba, která by vykazovala takto jasnou citaci Loosových principů. Letos se navíc koná Rok Adolfa Loose, který se vztahuje ke 150 letům od narození tohoto světově proslulého architekta. Zatímco v jiných městech se oslavuje, v Prachaticích se ničí…


Ačkoli mají zmiňovanou stavbu v pronájmu technické služby města a budova by měla být využívána jako sklad pro městské vybavení (dekorace, posezení, …), dne 23. května bylo zjištěno, že se z vily stalo útočiště drogově závislých. Občanský zákoník stanovuje dle § 1411 požadavek, aby správce cizího majetku (vedení města) vykonával svou působnost a plnil povinnosti s péčí řádného hospodáře. Podle § 38 odst. 1 obecního zřízení musí být majetek obce využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Proto je nutné zabránit dalšímu šíření sociálně-patologických jevů a vilu v Nádražní ulici patřičně zabezpečit tak, aby do ní nemohl vniknout nikdo cizí. V tomto případě totiž nejde jen o samotnou budovu, ale také poškození městského movitého majetku, který je ve vile uskladněn.


Ve veřejné správě se běžně objevuje termín „péče řádného hospodáře“, který se mimo jiné objevuje i v § 159 současného občanského zákoníku: (1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí

• Povinnost hospodárného a účelného nakládání s obecním majetkem (§ 38 odst. 1 a § 39 odst. 2 OZř)

• Povinnost péče řádného hospodáře podle občanského zákoníku (§ 159 odst. 1NOZ)
 

ZÁPIS č. 13

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 3.6.2020,

konaného od 14,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 4

Zabezpečení Kralovy vily

Předkládá: Mgr. et Mgr. Barbora Koritenská

PaedDr. Jan Klimeš předložil protinávrh o kterém se následně hlasovalo a nebyl schválen.


USNESENÍ č. 270/2020

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (10/5/6)

schvaluje - zabezpečení Kralovy vily (Nádražní 364) pomocí 2 kusů fotopastí instalovaných městskou policií.


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.


Následně se hlasovalo o předloženém návrhu, který byl schválen.


USNESENÍ č. 271/2020

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (11/0/10)

schvaluje - zabezpečení Kralovy vily (Nádražní 364) alarmem, který bude napojen na městskou policii

bottom of page