top of page

Zadání studie dopravního propojení ulice Husinecké s komunikací II/141

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , které se koná dne 17.6.2019


K bodu:

Zadání studie dopravního propojení ulice Husinecké s komunikací II/141


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje ​​ zadání studie dopravního propojení ulice Husinecké s komunikací II/141


ukládá - neukládá - radě města Prachatice zadat studii dopravního propojení ulice Husinecké s komunikací II/141


Důvodová zpráva:


Převážná většina dopravních tras z a do severní části města (4., 5., 6. bytový okrsek, ZTV Osecká, areál bývalých kasáren, část Horního předměstí) v hlavních směrech na České Budějovice, Vodňany (resp. Vitějovice, Těšovice) je vedena centrem města ulicemi Pivovarskou, Zvolenskou, Vodňanskou přes Malé náměstí. Jedná se o zástavbu s cca polovinou obyvatel města. Při stávající silniční síti není mnoho jiných možností a v měřítku Prachatic je Malé náměstí dopravně problémovým místem.


Nejen vzhledem k uvažované úpravě Malého náměstí, ale i s cílem zklidnění centra města od automobilové dopravy by bylo významným přínosem vedení výše uvedených tras jiným způsobem. Taková možnost se nabízí propojením ulice Husinecké v místě nad starými Prachaticemi přímo na silnici II/141 ve směru na Těšovice (např. trasa z ulice Národní na křižovatku v Těšovicích by se zkrátila z cca 6 km na cca 4km, zejména by ovšem neprocházela centrem města).


Navrhujeme prověření dopravního propojení ulice Husinecké s II/141 studií, která by v případě pozitivního vyhodnocení byla podkladem pro územní plán, pro úvahy o dotčených a přilehlých územích a pro zadání dalších stupňů projektové dokumentace. Součástí této zprávy je grafická prezentace ideového návrhu navrhovaného řešení.

 

ZÁPIS č. 7

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 17.6.2019,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 15

Zadání studie dopravního propojení ulice Husinecké s komunikací II/141

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil

Ing. Martin Malý - navrhl úpravu usnesení o kterém se následně hlasovalo a návrh byl přijat.


USNESENÍ č. 151/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (19/0/0)


schvaluje - prověření možnosti propojení dopravního průzkumu ulice Husinecké s komunikací II/141

Comentarios


bottom of page