top of page

Zadání studie místa pro přecházení v místě křížení ul. Zlatá stezka – Lázně se silnicí II/141

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , které se koná dne 29.4.2019


K bodu:

Zadání studie místa pro přecházení v místě křížení ul. Zlatá stezka – Lázně se silnicí II/141


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje ​​ zadání studie studie místa pro přecházení v místě křížení ul. Zlatá stezka – Lázně se silnicí II/141


ukládá - neukládá - radě města Prachatice zadat studii místa pro přecházení v místě křížení ul. Zlatá stezka – Lázně se silnicí II/141.


Důvodová zpráva:


Křížení ul. Zlatá stezka – Lázně se silnicí II/141 (křižovatka II/141 a III/14132) je potenciálně velmi nebezpečným místem. Jedná se o frekventovanou pěší trasu, v místě křížení je šířka komunikace II/141 – XX metrů. V místě je rychlost omezena pouze pravidly silničního provozu na 70 km/hod, na silnici svažující se od Libínského Sedla je tato rychlost běžně překračována. Místo křížení pěší trasy není ani nijak označeno. Provedení stavebních úprav není s ohledem na vlastnictví silnice v kompetenci města (parc.č. 1629/2 k.ú. Prachatice), vlastníkem je Jihočeský kraj, úpravy patří do kompetence Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.


Ze strany komise dopravy ze dne 25.2.2019 bylo konstatováno, že předmětné místo bylo součástí bezpečnostní inspekce, změny by musely vyplynout z nové bezpečnostní inspekce. Speciální bezpečnostní inspekce z roku 2014 (Ing. Jiří Jíra a Pavel Bílek) však konstatovala, že: „Rozhraní mezi extravilánem a intravilánem ve směru od Volar není přizpůsobeno charakteru jízdy. Stavebně nejsou zrealizována vhodná opatření motivující k dodržování nejvyšší dovolené rychlosti a ani zklidňující opatření. Stávající šířkové uspořádání má opačný charakter – z téměř horské silnice s množstvím směrových oblouků se při vjezdu do města stává komunikace komfortních směrových parametrů a nadbytečných šířek jízdních pruhů.“ (týká se křížení s ulicí Lázeňskou, platí ale stejně pro křížení Zlatá stezka – Lázně)


Místo křížení ulic se silnicí II/141 je nebezpečným místem pro chodce, nedá se ale patrně očekávat, že Správa a údržba silnic Jihočeského kraje přijde sama s iniciativou realizace bezpečnějšího místa pro přecházení. Je tedy na vedení města Prachatice, aby s touto iniciativou přišlo samo a dále ji prosazovalo. Zpracování studie městem může být prvním krokem, pokud vedení města nevyvine tlak na SÚS, aby tento krok realizovalo samo.

 

ZÁPIS č. 6

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 29.4.2019,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 9

Zadání studie místa pro přecházení v místě křížení ul. Zlatá stezka – Lázně se silnicí II/141.

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil

Ing. Martin Malý - předložil materiál s reakcí na tento bod a požádal o přiložení k zápisu.


USNESENÍ č. 125/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (3/3/15)


schvaluje - zadání studie místa pro přecházení v místě křížení ul. Zlatá stezka – Lázně se silnicí II/141.


ukládá - radě města Prachatice zadat studii místa pro přecházení v místě křížení ul. Zlatá stezka – Lázně se silnicí II/141


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.

Kommentare


bottom of page