top of page

Zadání studie proveditelnosti konání městských trhů

Aktualizováno: 21. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , které se koná dne 29.4.2019


K bodu:

Zadání studie proveditelnosti konání městských trhů


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje ​​zadání studie proveditelnosti konání městských trhů


ukládá - neukládá radě města Prachatice zadat studii proveditelnosti konání městských trhů.


Důvodová zpráva:


Městské trhy nejsou pouze místem pro prodej a nákup, jsou rovněž místem setkávání, způsobem podpory regionálních výrobců, způsobem oživení centra a tím zatraktivnění města i podpory podnikatelských subjektů v centru města, v neposlední řadě projevem vitality města.


Městské trhy je možné doplnit dalšími akcemi přitažlivými pro veřejnost, jako bleší trhy nebo různé kulturní produkce, které mohou být vítanou příležitostí představení pro různé místní spolky nebo soubory. Zájem o akce podobného typu dokládá vysoká návštěvnost trhů v nedalekých Chlumanech, pravidelné trhy ve Vodňanech nebo adventní trhy pořádané odborem kultury města Prachatice.


Při jednání zastupitelstva bylo doposud sice zamítnuto jak vyčlenění částky pro konání trhů v rozpočtu na rok 2019, tak vytvoření pracovní skupiny, která by zpracovala podklady pro organizování městských trhů. Nikdo ze zastupitelů ale při přímém dotazu ing. Bauera nebyl proti konání trhů. V článku „Prachatičáci trh chtějí“ v novinách PRACHATICKÝ deník ze dne 1.2019 je uvedeno, že „z ohlasů na facebooku dávají Prachatičáci najevo, že trh chtějí“ (anketa 248 účastníků, 92% je pro konání trhů, 8% zájem nemá). Význam anket nepřeceňujeme, nicméně kladné ohlasy na úmysl konat v Prachaticích trhy se projevují i na řadě jiných míst (viz např. facebook Živé Prachatice).


Tvrzení proti konání trhů, že o trhy není ve městě Prachatice zájem, není podloženo žádnými relevantními důkazy. V článku „Vůle pořádat trhy je, najít společnou řeč prachatičtí zastupitelé zatím neumějí“ v novinách PRACHATICKÝ deník ze dne 1.2.2019 zastupitelé, kteří nepodpořili doposud navržené kroky k pořádání trhů, však „nevidí pořádání trhů jako uzavřenou záležitost“. (Zdeněk Kollar, Miroslav Lorenc, Martin Malý).


Pro ověření zájmu prodejců, veřejnosti i podmínek konání navrhujeme tedy zadání studie proveditelnosti nezávislým subjektem se zkušenostmi v organizaci trhů.

 

ZÁPIS č. 6

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 29.4.2019,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 6

Zadání studie proveditelnosti konání městských trhů

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil

Ing. Martin Malý - předložil materiál s reakcí na tento bod a požádal o přiložení k zápisu.

Mgr. Júsuf Traore, Dis. - předložil protinávrh o kterém se následně hlasovalo a nebyl přijat.


USNESENÍ č. 123/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (9/3/7)


souhlasí - vytvoření pracovní skupiny pro konání městských trhů a současně ukládá Radě města Prachatice pověřit členy rady města vedením pracovní skupiny pro konání městských trhů s kompetencí svolávat toto pracovní jednání.


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.

Comments


bottom of page