top of page

Zadání studie proveditelnosti přemístění infocentra

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , které se koná dne 29.4.2019


K bodu:

Zadání studie proveditelnosti přemístění infocentra


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování


schvaluje - neschvaluje  zadání studie proveditelnosti přemístění infocentra


ukládá - neukládá radě města Prachatice zadat studii proveditelnosti přemístění infocentra

Důvodová zpráva:


K významnému kulturnímu bohatství města Prachatice patří sbírka Otto Herberta Hajeka, Citováno z webových stránek města:“ Galerie Otto Herberta Hajeka je umístěna v renesančním měšťanském domě čp. 184.... Ve druhém patře tohoto domu je od roku 2001 umístěno Kulturní centrum Otto Herberta Hajeka se stálou expozicí děl tohoto světoznámého moderního sochaře a malíře a čestného občana města Prachatice. Galerii v hlavní turistické sezoně zpřístupní na požádání obsluha Turistického informačního centra.“

Infocentrum se nachází v budově Staré radnice č.p. 1 na Velkém náměstí.

Potenciál galerie Otto Herberta Hajeka není v současné době využit. Osobní zkušenost ukazuje, že návštěva galerie je (mimo turistickou sezonu) téměř nemožná. Odkaz na otevření je nedůstojnou formou pouze v českém jazyce, infocentrum je v jiném objektu, vypůjčení klíčů problematické.

Kromě samostatného kulturního programu by oživení významně pomohla přístupnost pro veřejnost s funkčním vstupem s obsluhou. Zřízení samostatné obsluhy by ovšem vyžadovalo novou pracovní sílu, které by nebyla jinak příliš využita. V případě přemístění infocentra do přízemí objektu č.p. 184 by došlo k: 

  • lepší přístupnosti infocentra (možnost snazšího bezbariérového přístupu)

  • přístupnosti galerie Otto Herberta Hajeka.

  • možnost doplnění infocentra prodejem

  • možnosti propojení se sousední kavárnou

Uvedené spojení funkcí by umožnilo vznik významného kulturního centra s nadregionálním významem, jako příklad je možné uvést Muzeum umění a designu Benešov.


Navrhujeme prověřit možnost přemístění infocentra, analyzovat všechny souvislosti a zjistit finanční náročnost jako podklad pro další rozhodnutí.


 

ZÁPIS č. 6

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 29.4.2019,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 7

Zadání studie proveditelnosti přemístění infocentra


Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil

Ing. Martin Malý - předložil materiál s reakcí na tento bod a požádal o přiložení k zápisu.


USNESENÍ č. 122/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (7/2/11)


schvaluje - zadání studie proveditelnosti přemístění infocentra

ukládá - radě města Prachatice zadat studii proveditelnosti přemístění infocentra


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo

Comentários


bottom of page