top of page

Zadání studie proveditelnosti zavedení městské hromadné dopravy

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , které se koná dne 29.4.2019


K bodu:

Zadání studie proveditelnosti zavedení městské hromadné dopravy


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování


schvaluje - neschvaluje zadání studie proveditelnosti zavedení městské hromadné dopravy


ukládá - neukládá radě města Prachatice zadat studii proveditelnosti zavedení městské hromadné dopravy

Důvodová zpráva:


Urbanistická situace města Prachatice vyžaduje pro většinu obyvatel a většinu činností používání motorové dopravy. Hlavní složky území, bydlení, práce, nakupování, nemocnice, hřbitov... nejsou vzájemně v pěších docházkových vzdálenostech.

Běžný plnohodnotný život ve městě vyžaduje od většiny obyvatel využívání individuální automobilové dopravy (IAD), která přináší městu velkou dopravní zátěž, zhoršování životního prostředí, zvýšené nebezpečí, zabírání ploch pro parkování na úkor jiných, životu města a obyvatel prospěšnějších aktivit. Parkovací místo je pro individuálního vlastníka považováno za samozřejmost, jedná se přitom o (většinou) bezplatné užívání veřejného prostoru. Individuálně vlastněné auto v průměru cca 95% času je nevyužíváno. Není cílem a ani by nemělo smysl snažit se násilně o snižování počtu individuálních automobilů. Cílem by ale mělo být, aby používání automobilu ve městě bylo pro co největší počet lidí a po co největší podíl tras a času nevýhodné, neekonomické nebo neatraktivní. K takovému cíli může vést více opatření, od ztížených možností používání automobilu po zvýšení kvality jiných způsobů dopravy. Jinými slovy řečeno, je třeba, aby existovala ekonomičtější, ekologičtější a pohodlnější možnost dopravy po městě než IAD.

Jedním ze důležitých prostředků dopravy ve městě by měla být hromadná doprava, která zabírá několikanásobně méně prostoru, než individuální automobilová doprava (viz prezentace). Městská hromadná doprava funguje v mnoha městech v různých modelech. V některých městech je doprava zdarma (pro podporu využití hromadné dopravy a omezení automobilové dopravy), jinde je zpoplatněna. Pro efektivní fungování je nutná obslužnost základních částí města a osad a nejdůležitějších aktivit (bydlení, práce, nakupování, služby, nemocnice) v promyšlené trase/trasách a časových intervalech. Důležitým prvkem je také kapacita dopravního prostředku, provozovatel a další. Některá části projektu je možné ověřit ve zkušebních provozech.


Zavedení dobře fungující městské hromadné dopravy vyžaduje kvalitně zpracovaný projekt. Navrhujeme proto zadání studie proveditelnosti zavedení městské hromadné dopravy.


Prachatický deník - 28.6.2019 - Po Vimperku se městskou svezou zadarmo

 

ZÁPIS č. 6

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 29.4.2019,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 11

Zadání studie proveditelnosti přemístění infocentra


Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil

Ing. Martin Malý - předložil materiál s reakcí na tento bod a požádal o přiložení k zápisu.


USNESENÍ č. 127/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (3/2/11)


schvaluje - zadání studie proveditelnosti zavedení městské hromadné dopravy

ukládá - radě města Prachatice zadat studii proveditelnosti zavedení městské hromadné dopravy


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo

Comentarios


bottom of page