top of page

Zadání studie zvýšení bezpečnosti přechodu v místě křížení ul. Lázeňské se silnicí II/141

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , které se koná dne 29.4.2019


K bodu:

Zadání studie zvýšení bezpečnosti přechodu v místě křížení ul. Lázeňské se silnicí II/141


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje ​​ zadání studie zvýšení bezpečnosti přechodu v místě křížení ul. Lázeňské se silnicí II/141.


ukládá - neukládá - radě města Prachatice zadat studii studie zvýšení bezpečnosti přechodu v místě křížení ul. Lázeňské se silnicí II/141.


Důvodová zpráva:


Křížení ul. Lázeňské se silnicí II/141 je nebezpečným místem. Jedná se o frekventovanou pěší trasu propojující centrum s okrajovou částí města. Provedení stavebních úprav není s ohledem na vlastnictví silnice v kompetenci města (parc.č. 1629/2 k.ú. Prachatice, vlastníkem je Jihočeský kraj, úpravy patří do kompetence Správy a údržby silnic Jihočeského kraje).


Speciální bezpečnostní inspekce z roku 2014 (Úsek silnice: cca km 44,152 až cca km 45,090 provozního staničení silnice II/141 - Ing. Jiří Jíra a Pavel Bílek) zpracovaná na základě požadavku města Prachatice uvádí: „Důvodem pro provedení inspekce je nedodržování dovolené rychlosti řidiči v úseku od vjezdu do intravilánu města Prachatice k průsečné křižovatce silnice II/141 a místní komunikace (ulice Lázeňská). Při nedodržování dovolené rychlosti může dojít k ohrožení chodců na přechodu řízeném poptávkovým světelným signalizačním zařízením“. a dále „Dle výstupních dat z radarového měřiče a ukazatele rychlosti činí průměrné hodinové rychlosti v denní době 60,0 až 65,0 km/hod. a v noční době 75,0 až 80,0 km/hod.“ Inspekce konstatovala, že: „Rozhraní mezi extravilánem a intravilánem ve směru od Volar není přizpůsobeno charakteru jízdy. Stavebně nejsou zrealizována vhodná opatření motivující k dodržování nejvyšší dovolené rychlosti a ani zklidňující opatření. Stávající šířkové uspořádání má opačný charakter – z téměř horské silnice s množstvím směrových oblouků se při vjezdu do města stává komunikace komfortních směrových parametrů a nadbytečných šířek jízdních pruhů.“ Závěrem inspekce navrhuje krátkodobá a dlouhodobější opatření. Dle vyjádření Odboru komunálních služeb a dopravy MÚ Prachatice byla většina krátkodobých opatření vyplývajících z inspekce realizována v roce 2015. Navržená dlouhodobější (investiční akce) opatření realizována od roku 2014 doposud nebyla.

Navržená dlouhodobější (investiční akce) opatření (dle Speciální bezpečnostní inspekce) :

„Vzhledem k značné délce přechodu pro usnadnění přecházení provedení stavebních úprav přechodu vysazenými chodníkovými plochami nebo realizací středního dělicího ostrůvku. Toto opatření bude mít vliv i na chování řidičů z důvodu zúžení jízdních pruhů.

Na křižovatce silnice II/141 a místní komunikace (ulice Lázeňská) realizaci okružní křižovatky, která výrazně sníží riziko ohrožení bezpečnosti chodců a riziko kolize vozidel z hlediska nedostatečných rozhledových parametrů při výjezdu z místní komunikace (ulice Lázeňská od Lázní sv. Markéty) na silnici II/141.

Zhotovitelé této speciální bezpečnostní inspekce kladou především důraz na provedení fyzických (stavebních) úprav, které by zvýšily v řešeném úseku bezpečnost všech účastníků silničního provozu“.

Místo křížení ulice Lázeňské se silnicí II/141 je pro chodce nebezpečným místem, nedá se ale očekávat, že Správa a údržba silnic Jihočeského kraje přijde sama s iniciativou realizace bezpečnějšího přechodu. Je tedy na vedení města Prachatice, aby s touto iniciativou přišlo samo a dále ji prosazovalo. Nejsme přesvědčeni, že realizace okružní křižovatky dle závěrů inspekce v tomto místě by bylo dobrým řešením. Existuje nicméně řada dalších opatření, která mohou učinit přechod významně bezpečnější. Zpracování studie ze strany města může být prvním krokem, pokud vedení města nevyvine tlak na SÚS, aby tento krok realizovalo samo.

 

ZÁPIS č. 6

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 29.4.2019,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 10

Zadání studie zvýšení bezpečnosti přechodu v místě křížení ul. Lázeňské se silnicí II/141

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil

Ing. Martin Malý - předložil materiál s reakcí na tento bod a požádal o přiložení k zápisu.


USNESENÍ č. 126/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (5/4/12)


schvaluje - zadání studie zvýšení bezpečnosti přechodu v místě křížení ul. Lázeňské se silnicí II/141.


ukládá - radě města Prachatice zadat studii studie zvýšení bezpečnosti přechodu v místě křížení ul. Lázeňské se silnicí II/141


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page