top of page

Zastavení projektových prací na úpravách „tankové cesty“

Aktualizováno: 24. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , které se koná dne 17.6.2019


K bodu:

Zastavení projektových prací na úpravách „tankové cesty“


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje ​​ zastavení projektových prací na úpravách „tankové cesty“


ukládá - neukládá - radě města Prachatice zastavit projektové práce na úpravách „tankové cesty“


Důvodová zpráva:


Podle pana Miroslava Lorence město zvažuje (pokud již nebylo zadáno) vypracování projektu na plánovanou opravu „tankové cesty“.

Cílem stavebních úprav má být opatření, aby vyhovovala pro in-line brusle, kola, kolečkové lyže a koloběžky.


Tanková cesta je mimořádnou devizou města, pro občany místem pro procházky a rekreaci. Současně to je fyzický doklad přítomnosti vojska v Prachaticích, stavební provedení odpovídá účelu, pro který byla vybudována a i to má svoji hodnotu. Přestože byla vybudována pro pohyb tanků, slouží již po desítky let kromě hospodářské činnosti městských lesů jako místo pro procházky, cyklistická trasa a v zimě místo pro běžeckou trasu. Všem těmto účelům slouží bez problémů.

Navrhované využití pro in-line brusle, kola, kolečkové lyže a koloběžky je velice problematické a diskutabilní. Trasa "tankovky" je z větší části svažitá takovým způsobem, že pro in-line brusle je využitelná bezpečně v délce cca 800 m. Ze zkušenosti trasy pod Lázněmi víme, že o in-line bruslení není takový zájem, který by ospravedlňoval tak významné finanční prostředky. Pro kola je "tankovka" sjízdná bez omezení již dnes. Využití pro kolečkové lyže je velmi diskutabilní, když tento sport v Prachaticích nemá žádnou základnu, v případě zájmu v podobných parametrech jsou k dispozici jiné trasy v okolí Prachatic.

V současné době je v Prachaticích připravována a realizována řada investičních akcí, která má nesrovnatelně vyšší prioritu. Bazén, Štěpánčin park, knihovna, ČOV na Libínském sedle, výtahy v obytných domech a řada dalších akcí v hodnotě min 650.000.000,- korun, což v současných podmínkách znamená investice na cca 20 let. Kromě toho ovšem jsou další možné investice s nesrovnatelně vyšší prioritou, které zatím ve finančním plánu nejsou, jako např. bytová výstavba, město může řešit opravu č.p. 181, přestavbu stávající střelnice, komunikace v bývalých kasárnách apod. Vyšší prioritu by mělo mít i křížení pěších tras s komunikací II/141 pro zokruhování tras okolo města, např, v místě u Fefrovských rybníčků. Současně je nutné počítat v případě určení tankovky pro uvedené účely s dalšími náklady na pravidelnou údržbu, čištění.

Z výše uvedených důvodů je plánování a příprava úprav „tankové cesty“ nezodpovědným mrháním jinde potřebnými finančními prostředky i v případě, že by i větší část investice byla hrazena z dotací. Z těchto důvodů navrhujeme zastavení čerpání dalších finančních prostředků na uvedenou akci.

 

ZÁPIS č. 7

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 17.6.2019,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 16

Zastavení projektových prací na úpravách "tankové cesty" - doplněno

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil

Michal Piloušek - předložil protinávrh s požadavkem na upravení usnesení v následujícím znění a návrh byl přijat.


USNESENÍ č. 152/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (17/0/1)


pověřuje - místostarostu města Miroslava Lorence představením vize rozvoje sportovního využití, především tak připravovaných projektů: tankovka, singltreky, značené trasy pro kola a workoutové hřiště, na některé z příštích zasedání zastupitelstva města.

bottom of page