top of page

Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Prachatice

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , které se koná dne 17.6.2019


K bodu:

Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Prachatice


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje ​​ změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Prachatice


ukládá - neukládá radě města Prachatice zapracování změny do stávajícího Jednacího řádu Zastupitelstva města Prachatice


Důvodová zpráva:


Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem. Právem člena zastupitelstva je podávat návrhy a vznášet dotazy a připomínky. Jednací řád Zastupitelstva města Prachatice (dále jen „jednací řád“) schválený usnesením č. 87/2019 ze dne 8.4.2019 účinný od 8.4.2019 je stanoveno v Článku 6, Zasedání zastupitelstva, v bodě 10. „Průběh rozpravy se při jednání zastupitelstva města řídí následujícími pravidly: ods.1: - nikdo nemůže vystoupit v rozpravě k témuž projednávanému bodu programu více než dvakrát“.


Úkolem zastupitelstva je kvalitní projednání předložených bodů, ne co nejkratší nebo nejrychlejší jednání. Předkladatel návrhu po vyčerpání dvojího vystoupení již nemá možnost reagovat na všechny vznesené dotazy nebo argumenty, protože nemůže vědět, jestli se po jeho druhém příspěvku ještě někdo další s dotazem nepřihlásí. Není tedy pro ostatní zastupitele možné obdržet veškeré potřebné informace pro kvalifikované rozhodnutí.


Z výše uvedeného důvodu navrhuji s cílem kvalitního a zodpovědného projednávání předložených návrhů změnu Jednacího řádu v Článku 6 tak, aby předkladatel návrhu měl vždy možnost po ukončení diskuze závěrečného shrnutí.

 

ZÁPIS č. 7

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 17.6.2019,

konaného od 16,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 14

Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Prachatice

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 149/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (8/6/5)


schvaluje - změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Prachatice předložené Ing. arch. Jakubem Nepustilem.


ukládá - radě města Prachatice zapracování změny do stávajícího Jednacího řádu Zastupitelstva města Prachatice


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.


Ing. Martin Malý- předložil návrh usnesení o kterém se následně hlasovalo a byl přijat.


USNESENÍ č. 150/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (15/0/4)


schvaluje - změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Prachatice dle důvodové zprávyComments


bottom of page