top of page

Zpracování grafického manuálu města

Aktualizováno: 19. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , které se koná dne 25.10.2019


K bodu:

Zadání zpracování grafického manuálu města


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje zadání zpracování grafického manuálu města


ukládá - neukládá radě města vypsat výběrové řízení na vypracování grafického manuálu města


Důvodová zpráva:


Grafický manuál je společně se znakem města základním prvkem prezentace města. Jedná se o vizuální způsob komunikace města s veřejností, občany, turisty, partnery. Obsahuje definice jednotlivých částí, např. podoby loga, výběr fontů, specifikace barev. Součástí grafického manuálu by měla být i pravidla a doporučení, jak s těmito částmi nakládat. Bez kvalitního grafického manuálu nelze dosáhnout ucelené vizuální prezentace města.


„Jednotný vizuální styl (corporate identity) znamená užívání vizuálně sjednocených prvků komunikace a prezentace (loga, písma, barevnosti a ostatních grafických prvků) způsobem, který vyjadřuje charakter či identitu instituce (města) a současně v sobě účinně nese sdělení, adresované veřejnosti. Jednotný vizuální styl je zakotven v grafickém manuálu, který kodifikuje všechny důležité prvky vizuální komunikace a jasně stanovuje pravidla jejich užívání. Grafický manuál má v rámci instituce povahu závazně přijatého dokumentu či normy, jejíž porušení může být sankcionováno. Zavedení jednotného vizuálního stylu výrazně přispívá ke sjednocení komunikace uvnitř úřadu, mezi organizacemi zřizovanými městem navzájem, i směrem k veřejnosti. Jednoznačně stanovené prvky komunikace jsou v komunikačním procesu nezkresleně vnímány a identifikovány s městskou správou. V konečném důsledku zavedení a dodržování vizuálního stylu umožňuje vést komunikaci efektivněji a úsporněji, s výrazně menší možností formálních i obsahových pochybení.“


 

ZÁPIS č. 9

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.10.2019,

konaného od 13,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 7

Zadání zpracování grafického manuálu města

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 204/2019

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (6/0/9)


schvaluje - zadání zpracování grafického manuálu města


pověřuje - radu města vypsat výběrové řízení na vypracování grafického manuálu města


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.Commenti


bottom of page