top of page

Zpracování komplexní dokumentace „Nástroj pro výkon správy zeleně"

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice, 8.7.2020


K bodu:

Zpracování komplexní dokumentace „Nástroj pro výkon správy zeleně"


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování:


schvaluje - neschvaluje zpracování komplexní dokumentace „Nástroj pro výkon správy zeleně"


ukládá - neukládá radě města vyhlásit výběrového řízení na zpracování komplexní dokumentace „Nástroj pro výkon správy zeleně"


Důvodová zpráva:


Pozitivní vliv sídelní zeleně na kvalitu života ve městech je v dnešní době naprosto nezpochybnitelný.

Vegetační prvky města ovlivňují městské klima, tolik důležité zadržování vody a současně i naši psychiku. Nedostatek nebo absence prostorů s vhodným pobytovým a rekreačním vybavením se ve městě projevuje negativními sociálními jevy.

Proto by měla být jednou z hlavních priorit každé obce bezpodmínečná existence provázaných (logicky pořizovaných, aktuálních) nástrojů pro výkon správy zeleně, která zaručí systémovou, kvalitní, smysluplnou a udržitelnou péči o zeleň ve městě. Takové nástroje však v Prachaticích chybí. Město se dlouhodobě potýká s problémy spojenými s nekoncepční péčí o městskou zeleň.


Mimo jiné se jedná o:

1. Nedostačující údržba vzrostlých stromů.

2. V minulosti (před rokem 1989) byla uskutečněna výsadba nevhodných druhů na nevhodná místa.

3. Nedostačující náhradní výsadba.

4. Náhradní výsadba mimo místa kácení. (Ve městě tak vznikají nežádoucí holiny, ačkoliv je dnes naprosto běžné používat opatření umožňující realizaci výsadby i v blízkosti ochranných pásem inženýrských sítí.)

5. Nedostatečné začleňování nové zeleně.


Proto jsme přesvědčeni, že pro město Prachatice je naprosto nutné zpracování provozních a plánovacích podkladů – nástroj pro správu veřejné zeleně města Prachatice, který musí obsahovat:

a) územní studie systému zeleně (dříve generel zeleně),

b) dendrologický průzkum s návrhem pěstebních opatření,

c) pasport zeleně,

d) plán péče a rozvojové programy pro jednotlivé objekty zeleně

 

ZÁPIS č. 14

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 8.7.2020,

konaného od 14,00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 8

Zpracování komplexní dokumentace „Nástroj pro výkon správy zeleně"

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 309/2020

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (3/1/14)


schvaluje - zpracování komplexní dokumentace „Nástroj pro výkon správy zeleně"


ukládá - radě města vyhlásit výběrového řízení na zpracování komplexní dokumentace „Nástroj pro výkon správy zeleně"


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města – usnesení nevzniklo.Comments


bottom of page