top of page

Projekty transformace kasáren

Aktualizováno: 24. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , dne 17. prosince 2018


K bodu:

Zpracování projektů transformace areálu kasáren studenty atelieru FA ČVUT.


Zprávu zpracovali: Jakub Nepustil (odborná spolupráce Matěj Nepustil)

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování

schvaluje - neschvaluje ​prověření možností transformace areálu bývalých kasáren formou semestrálního zadání školnímu atelieru na Fakultě architektury ČVUT v zimním semestru akademického roku 2019/2020 s tím, že město finančně podpoří dvoudenní workshop studentů, tisk katalogu projektů a výrobu modelu.


Důvodová zpráva:

Areál kasáren je významnou územní rezervou města Prachatice, městu však chybí vize, jak k rozvoji území přistoupit, a o budoucnosti území dodnes nemá pevnější představu. Studentské práce mohou prověřit možnosti přístupu k území a vytvořit dobrý podklad pro další diskuzi o jeho budoucnosti.


Areál kasáren ( více jak 30ha ) se jižní částí přibližuje k historickému centru, na východě sousedí se sídlištěm, na severu se zástavbou rodinných domů, na západě se zahrádkářskou osadou, za kterou je plánovaná výstavba na velké rozvojové ploše ve vlastnictví města. Navzdory této poloze území areálu vykazuje velmi nízkou rezidenční hustotu okolo 12 obyv./ha, kterou nevyvažuje ani směs dalších funkcí, současně území ve svých okrajích vykazuje znaky periferie se zbytkovými opomíjenými plochami. Problematická je řídká urbánní struktura, která neumožňuje vytvoření a udržování kvalitních veřejných prostranství. Současně je nedostatečná prostupnost z/do území, které je dodnes z velké míry uzavřeno v hranicích bývalého areálu kasáren - Záchranný integrovaný systém zatarasil severní napojení, automobilem je lokalita bývalého areálu zatím přístupná jen z jihovýchodu, pro pěší existuje napojení lávkou na sídliště, avšak severním a severozápadním směrem komfortní napojení také chybí. V územním plánu se počítá s novým dopravním napojením v křižovatce Pivovarské s Italskou ulicí, místo je ale svou morfologií poměrně komplikované.


Při semestrálním ateliérovém zadání by se území soustavně věnovalo po dobu celého semestru okolo 15-20 studentů z bakalářského i magisterského programu, kteří by zde zpracovávali projekty různých měřítek a funkcí - mezi ateliérová zadání patří: bytové stavby, stavby občanské vybavenosti, soubory staveb a urbanismus. Město by získalo zhruba 10-20 projektů v detailu architektonické studie / urbanistické studie zpracovaných jednotlivci nebo několikačlennými týmy v měřítcích od jednotlivých budov po urbanistické řešení celého území. Celkový objem práce vykonané na projektech by se pohyboval okolo 5000 hodin. Město by tak získalo práce o objemu mnohonásobně větším, než by odpovídalo vynaloženým prostředků. Z tohoto důvodu jsou některými městy studentská zadání často využívána.


Práce by byly zpracovávány na Fakultě architektury ČVUT v Praze v Atelieru Redčenkov - Danda v průběhu zimního semestru akademického roku 2019 - 2020.


Prověření cestou studentských projektů může posloužit:

- k otevření tématu transformace kasáren a jeho přiblížení veřejnosti

- jako podklad pro další diskuzi o budoucnosti území

- jako podklad pro ekonomickou rozvahu transformace území

- jako podklad pro tvorbu zadání územní studie / regulačního plánu / architektonické soutěže

- jako iniciace pro záměry soukromých investorů


Při podpoře by město získalo:

- souhrnný katalog obsahující všechny studentské projekty

- fyzický model území s návrhy / více fyzických modelů

- případně i veřejnou obhajobu studentských prací / veřejnou prezentaci 

ZÁPIS č. 2

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 17.12.2018,

konaného od 15:00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 23

Zpracování projektů transformace areálu kasáren studenty atelieru FA ČVUT - doplněno

Předkládá: Ing. arch Jakub Nepustil


USNESENÍ č. 056/2018

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (21/0/0)


schvaluje - prověření možností transformace areálu bývalých kasáren formou semestrálního zadání školnímu atelieru na Fakultě architektury ČVUT v zimním semestru akademického roku 2019/2020 s tím, že město finančně podpoří dvoudenní workshop studentů, tisk katalogu projektů a výrobu modelu do celkové výše 50 000 Kč.

Comments


bottom of page