top of page

Přepracování projektů komunikací

Aktualizováno: 14. 10. 2021

pro zasedání ​ Zastupitelstva města Prachatice​ , dne 17. prosince 2018


K bodu:

Přepracování projektů rekonstrukcí komunikací ulic Kasárenská, Rožmberská,

Slunečná, Hradební, Za Baštou


Zprávu zpracoval: Jakub Nepustil

Zprávu předkládají: ​ zastupitelé Živé Prachatice

 

Návrh na usnesení:


Zastupitelstvo města po projednání a hlasování

schvaluje - neschvaluje ​přepracování projektů rekonstrukcí komunikací ulic Kasárenská, Rožmberská, Slunečná, Hradební, Za Baštou.


ukládá - neukládá ​ Odboru komunálních služeb a dopravy přepracování projektů po

předchozí analýze, zpracování studií řešení a vyhodnocení odborně způsobilým

posuzovatelem.


Důvodová zpráva:

Projekty rekonstrukcí komunikací ulic Kasárenská, Rožmberská, Slunečná zpracované projekční kanceláří VERA ICONICA, Ing. Petr Kaplan v roce 2012 a rekonstrukce v ulici Hradební a Za Baštou zpracované AF-CITYPLAN s.r.o. v roce 2013 jsou s ohledem na potřeby města významně předimenzované a v řadě bodů navržené bez ohledu na funkčnost provozu i ekonomiku výstavby i údržby.


Například v ulicích Kasárenská a Rožmberská je v celkové délce cca 660m komunikace v šířkovém profilu předimenzovaná o min. 1,5m (částečně možné i 2m). Pouhé předimenzování šířky komunikace znamená ve výsledku kromě mnoha dalších negativ (velikost plochy pro odvod srážkových vod, snižování atraktivity místa, horší podmínky pro pěší provoz, zvyšování nebezpečí pro chodce apod.) zvýšení investičních nákladů (pouze v konstrukci vozovky) odhadem min. o cca 1.500.000,- Kč, spíše však s ohledem na další vyvolané náklady min. cca 2.000.000,- Kč. (část komunikace Kasárenské byla již realizována). S náklady na související demolice a výstavby opěrných zdí a násypů se jedná o ještě mnohem větší částky. Dochází k neodůvodněnému záboru sousedních pozemků, budování opěrných zdí, rozsáhlých násypů apod.


V projektu rekonstrukce křižovatky ulic Hradební a Za Baštou je po rekonstrukci zachována rozměrově předimenzovaná křižovatka bez přímého pěšího propojení od areálu bývalých kasáren ve směru Malého náměstí. Řešení křižovatky zvyšuje nebezpečí dopravních kolizí.


Navrhovaná řešení nejsou zbytečně náročná pouze s ohledem na prvotní investici, ale i údržbu. Nevhodnost řešení není ale pouze v rovině finanční, ale i bezpečnostní, ekologické, městotvorné, kvality veřejných prostranství. Přepracování projektů v souladu s aktuálními znalostmi o dopravě ve městech je jednoznačně pozitivním krokem nejenom s ohledem na ušetření nezanedbatelných finančních prostředků v řádu milionů korun.


 

ZÁPIS č. 2

z jednání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 17.12.2018,

konaného od 15:00 hodin ve Společenském sále Národního domu


Bod č. 22

Přepracování projektů rekonstrukcí komunikací ulic Kasárenská, Rožmberská, Slunečná, Hradební, Za Baštou - doplněno

Předkládá: Ing. arch. Jakub Nepustil

Ing. arch. Jakub Nepustil- požádal zastupitelstvo města zda by bylo možné prezentovat tento bod jeho synem Ing. arch. Matějem Nepustilem.


USNESENÍ č. 054/2018

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (20/0/0)


schvaluje - prezentaci tohoto bodu Ing. arch. Matějem Nepustilem


USNESENÍ č. 055/2018

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (10/0/11)


schvaluje - přepracování projektů rekonstrukcí komunikací ulic Kasárenská, Rožmberská, Slunečná, Hradební, Za Baštou


ukládá - Odboru komunálních služeb a dopravy přepracování projektů po předchozí analýze, zpracování studií řešení a vyhodnocení odborně způsobilým posuzovatelem.


Tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města - usnesení nevzniklo

Comments


bottom of page