top of page

22. zasedání zastupitelstva

Aktualizováno: 6. 1. 2022

Dne 15. 12. proběhlo poslední jednání zastupitelstva v roce 2021. Vybíráme nejdůležitější body a ve stručnosti, jak jsme se k nim postavili a proč.


  • Návrh rozpočtu města Prachatice na rok 2022

Rozpočet města pro nás neznamená jen excelovou tabulku nebo součet čísel, který musí vyjít, ale jako promítnutí představ o vývoji města a jeho prioritách do finančního plánování. Problémy města jako je rozvoj dostupného a kvalitního bydlení, příprava parcel pro výstavbu rodinných domků, konverze areálu kasáren na plnohodnotnou část města, zkvalitnění dopravní infrastruktury apod. navrhovaný rozpočet neřeší. Stejně jako v uplynulých letech pouze kopíruje předchozí rozpočet se všemi nadbytečnými výdaji, kromě toho největší zátěž přitom městu jak v realizaci tak následné údržbě přinese stavba letního kina, kterou považujeme z důvodů finanční náročnosti, velikosti, technického řešení i lokalitě za naprosto nepřiměřenou a zbytečnou.

Z výše uvedených důvodů jsme tedy rozpočet na rok 2022 nepodpořili.


  • Strategický plán rozvoje města Prachatice - vyhodnocení realizace za rok 2021 a plán realizace v roce 2022

Stávající dokument nazývaný Strategickým plánem rozvoje města Prachatic s ohledem na jeho kvality, chybějících vizí a způsob vytvoření za strategický plán nepovažujeme. Navíc i řadu dobře formulovaných obecných zásad vedení města v praxi samo nedodržuje. Přestože je stávající dokument vedením města schválený, řadu našich návrhů vycházejících z tohoto strategického plánu vedení města samo zamítlo. Smysl strategického plánu dokument tedy postrádá.

Z výše uvedených důvodů jsme vyhodnocení realizace za rok 2021 a plán realizace v roce 2022 svými hlasy neschválili.

(Optimismem do dalších let nás ale naplňuje současná příprava nového, profesionálně zpracovávaného strategického plánu se zapojením místní veřejnosti i odborníků. Sami jsme podali v roce 2020 návrh na vytvoření pracovního týmu pro zadání strategického plánu. Náš návrh byl vedením města zamítnut, v letošním roce přesto samo vedení města jeho zpracování zadalo).


  • Program regenerace Městské památkové rezervace Prachatice - aktualizace pro roky 2022 – 2025.

Město Prachatice od roku 1993 každoročně čerpá státní finanční podporu na obnovu nemovitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Prachatice z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky. Nezbytným předpokladem pro možnost čerpání této státní finanční podpory je existence městského programu regenerace Městské památkové rezervace Prachatice, schváleného zastupitelstvem města.

Schválení programu regenerace Městské památkové rezervace Prachatice jsme jako důležitý dokument pro obnovu nemovitých kulturních památek svými hlasy podpořili.


  • Strategie cestovního ruchu města Prachatice

Zastupitelstvu města byl předložen ke schválení finální dokument Strategie rozvoje cestovního ruchu. Sami jsme již 21. ledna 2019 navrhovali vytvoření pracovní skupiny pro podporu turistického ruchu, tehdy vedení města náš návrh zamítlo.

Přivítali jsme tedy, že v roce 2020 samo vedení města na zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu vypsaného výběrové řízení. K formulaci zadání ani výběru zpracovatele jsme ale přizváni nebyli, k samotnému zpracování jsme byli přizváni pouze okrajově, již po první prezentaci jsme měli řadu připomínek, z nichž většina nebyla zohledněna. Výsledný dokument ve výsledku neodpovídá plně našim představám o kvalitě dokumentu, který by měl podpořit turistický ruch v Prachaticích.

Z výše uvedených důvodů se Barbora a Michal zdrželi v hlasování, Jakub schválení dokumentu přes uvedené výhrady podpořil, aby bylo možné v budoucnu prosazovat některé kroky, které jsou v dokumentu uvedené, a sami je podporujeme.


  • Rozvoj bydlení jako součást zvyšování kvality života obyvatel Prachatic.

Kolega Júsuf Traore z uskupení Pro Prachatice předložil návrh zpracování Plánu rozvoje bydlení města Prachatice. Tento návrh koresponduje s naším již dříve předloženým a vedením města odmítnutým návrhem Vytvoření pracovní skupiny pro bytovou politiku 21. 1. 2019 a Pracovní skupina pro bytovou politiku města 2. 3. 2020 a schváleným návrhem Projektová příprava objektů pro bydlení.

Z výše uvedených důvodů jsme tento návrh podpořili. Protože byl návrh vedením města zamítnut, apelovali jsme alespoň na to, aby otázce bydlení byla v připravovaném strategickém plánu věnována zvýšená pozornost.Comments


bottom of page